Шушкевич Вячеслав Ілліч

Доцент кафедри Будівельного виробництва, кандидат технічних наук
E-mail: slavashushkevych@gmail.com
Research ID:  D-9559-2019
ORCID: 0000- 0002- 4721- 8619
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9HSjDgMAAAAJ&h1=ru

Народився 20 вересня 1954 року в м. Горлівка, Донецької обл., Україна.
1972-1977 рр. – навчання в Макеевському інженерно-будівельному інституті, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», диплом з відзнакою.
1977-1979 рр. – служба у лавах Радянської армії.
1979-1981 рр. – робота на посаді керівника сектору «Проектів виробництва робіт» ПКБ «Укргавстальконструкція».
1981-1991 рр. – робота у науково-дослідному секторі кафедри «Металевих конструкцій» Макеевського інженерно-будівельного інституту на посаді молодшого, потім старшого наукового співробітника з викладанням дисциплін: «Технологія металів і сварка», «Технологія виготовлення металевих конструкцій», «Технологія монтажу спеціальних металевих конструкцій».
1990 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» на тему: «Автоматизована система нормування заводського виготовлення опорних блоків морських платформ для варіантного проектування на основі імітаційних моделей виробництва».
1991-2008 рр. – практична діяльність в галузі будівництва.
2008-2010 рр. – генеральний директор компанії «Фрунзе - Будіндустрія».
2012- по теперішній час - робота в якості доцента кафедри «Будівельного виробництва» СНАУ.
Основні навчальні дисципліни: Технологія будівництва, Метали і зварювання в будівництві, Метрологія і стандартизація, Виробнича база будівництва.
Напрям наукових досліджень: Технічна діагностика будівель та споруд, Імітаційне моделювання виготовлення металевих конструкцій, Цифрова картографія, Малі фортифікаційні мобільні споруди.
Грантова, держбюджетна та госпдоговір на тематика: Розробка генпланів території об’єднаної громади Терещенківської сільської ради (Білопільский район, Сумська обл., Україна).
Грант: немає.
Підвищення кваліфікації (стажування): НПП аграрних вищих навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (108 год, 2017 рік, свідоцтво №3491); курси підготовки до екзамену з англійської мови на рівень В2 при СумДУ (2019)

НАУКОВА РОБОТА
2020
Наукові статті

Shushkevych V. Full changing of the load-bearing wall of the bunker’s building of the coal mine / G. Gasii, V. Shushkevych, O. Hasii, O. Telichenko // E3S Web Conf. – 2020. – vol. 201. –01031. – doi: 10.1051/e3sconf/202020101031 (SCOPUS)
Shushkevych V. Environmental and economic aspects of roads by the mining industry / L. Boginska, O. Hasii, O. Yurchenko, V. Shushkevych // E3S Web Of Conference 6 — 2020. — № 168. — 00022. (SCOPUS)

Тези доповідей на конференції
2019
Наукові статті

Наукова стаття у закордонному виданні:
http://iopscience/iop.org/issue/1751-899X/708/1
Volume 708
2019

Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20-22 November 2019.

Kharkiv, Ukraine/
Accepted papers received: 27 November 2019
Published online: 19 December 2019.
Structures, Buildings and Facilities
Open Access #012049
Small mobile fortification system for quick itstallation
G.M. Gasii, O.V. Hasii, V.I. Shushkevych and N.N. Sribniak.
O.Khomenko, V. Dushin, N. Sribniak, V. Shushkevych
Analysis of the interaction of properties and microstructure of construction ceramics
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies № 4/6 (94), серпень 2018. – Харьків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2018.
Журнал індексується в наукометричних базах SCOPUS, СAS (A division of the American Chemical Society), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OpenAIRE, INDEX COPERNICUS International, WorldCat, eLIBRARY.RU, ResearchBib, DOAJ (Directory of Open Access Journals),
EBSCO Publishing, CiteFactor Academic Scientific Journals
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140571.

Тези доповідей  на конференції   
Шушкевич В.І. Неньютоновсике жидкости в баллистических панелях средств малой и мобильной фортификации.Proceeding of the conference: The International research and practical conference «The Development of technical sciences: problem and solutions» / European network for academic ntegrity. Part 2. Brno, April 27-28, 2018. – P. 101-10.

Шушкевич В.И. Неньютоновские жидкости в баллистических панелях мобильного бруствера /Г.М. Гасий, В.И. Шушкевич, Е.В. Гасий, Н.Н. Срибняк // Тези доповідей 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харьків, 2019. С. 52-53.

Шушкевич В.И. Проблеми дотримання екологічної безпеки підприємств України /Л.О. Богінська, О.В. Юрченко, В.І. Шушкевич // Тези доповідей 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харьків, 2019. С. 33-34 .

2018
Наукові статті

O.Khomenko, V. Dushin, N. Sribniak, V. Shushkevych
Analysis of the interaction of properties and microstructure of construction ceramics
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies № 4/6 (94), серпень 2018. – Харьків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2018.
Журнал індексується в наукометричних базах SCOPUS, СAS (A division of the American Chemical Society), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OpenAIRE, INDEX COPERNICUS International, WorldCat, eLIBRARY.RU, ResearchBib, DOAJ (Directory of Open Access Journals),
EBSCO Publishing, CiteFactor Academic Scientific Journals
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140571.

2017
Наукові статті

Шушкевич В.И. Определение трудоемкости и себестоимости заводского изготовления металлоконструкций стационарных глубоководных оснований морских платформ на основе имитационных моделей производства [Текст] / В.И. Шушкевич // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент / М-во освіти і науки України, СумНАУ, - Суми, 2017. – Вип. 6 (72). - С. 65-87.

Тези доповідей на конференції

Болдырева Ю.С., Шушкевич В.И. Исследование действительной работы имплантируемых монтажных петель плит перекрытия, изготавливаемых по безопалубочной технологии [Текст] / Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» /
Міністерство освіти і науки України. Український державний університет залізничного транспорту. Харьків, 19-21 квітня 2017 р. – С. 103.
Шімків Б.А., Шушкевич В.І. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення індівідуального будинку, зведеного за допомогою будівельного 3-D принтера для умов будівельного ринку України (Сумщини) [Текст] / Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» /
Міністерство освіти і науки України. Український державний університет залізничного транспорту. Харьків, 19-21 квітня 2017 р. – С. 177.

2016
Наукові статті

Кожушко В.П., Павлов А.П., Теліченко А.І., Шушкевич В.І. Грунтобетоны для буроинъекционных свайных фундаментов. [Текст]/В.П. Кожушко, А.П. Павлов, А.И. Теличенко, В.И. Шушкевич // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10(19): Будівництво. – С. 96-110.
Шушкевич В.И. Оптимизация условий твердения композиционных вяжущих в зависимости от кремнесодержащего компонента / В.И. Шушкевич, А.И Теличенко, Н.А. Теліченко // Вісник Сумського НАУ , серія «Будівництво». – 2016. – 10. – С. 96-101.
Ільченко Р.В., Шушкевич В.І. Фортифікаційні споруди в умовах гібридної війни [Текст] / Р.В.Ільченко, В.І. Шушкевич // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10(19): Будівництво. – С. 45-52 .
Шушкевич В.І., Шимків Б.А. Розробка алгоритму створення типової стінової панелі на будівельному 3D-принтері [Текст] / В.І. Шушкевич, Б.А.Шимків // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10(19): Будівництво. – С. 82-88 .
Шушкевич В.І., Шимків Б.А. Техніко-економічне порівняння енергоефективності завнішніх стін, зведених за традиційною технологією і за допомогою будівельного 3D-принтера [Текст] / В.І. Шушкевич, Б.А.Шимків // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10(19): Будівництво. – С. 88-95 .

Тези доповідей на конференції

Ільченко Р.В., Шушкевич В.І. Фортифікаційні споруди в умовах гибридної війни [Текст] / Р.В. Ільченко, В.І. Шушкевич // Материалы международной конференции «Технологии ХХІ века» / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми – Одеса, 2016. – С. 75.
Шимків Б.А., Шушкевич В.І. Інтерпетація процесу реалізації конструктивних форм на будівельному 3D-принтері [Текст] / Б.А.Шимків, В.І. Шушкевич // Материалы международной конференции «Технологии ХХІ века» / М-во освіти України, СумНАУ. – Суми – Одеса, 2016. – С. 70.
Boldyreva J.S., Shushkevych V.I. Research of the hollow core lifting loops [Text] / J.S.Boldyreva, V.I.Shushkevych // Materials of the International scientific-practical conference of young scientists BUILD MASTER CLASS / Ministry of education and science of Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv. 16-18 November 2016. – P. 141.