Срібняк Наталія Миколаївна

Доцент кафедри будівельних конструкцій, доцент, кандидат технічних наук
Е-mail: nataliia.sribniak@snau.edu.ua
Web of science: U-1814-2018
Scopus ID 57203619030
http://surl.li/epslj
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3205-433X
Google scholar: http://surl.li/fzlsa

Народилась у 1980 році в місті Суми.
У 2003 р. закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з будівництва.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01. – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
У 2018 році- отримала вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
У 2018 році – отримала підтвердження володіння англійською мовою на рівні B2.
З 2019 року- заступник декана з наукової роботи, гарант ОП «Магістр» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
З 2003 року – по теперішній час працює в Сумському національному аграрному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри будівельних конструкцій.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 14 років. Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до плану наукових досліджень кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету в рамках науково-дослідної теми: «Просторова робота конструктивних систем», де є співкерівником.
Є керівником держдослідної теми «Визначення особливостей формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними властивостями» (код тематичних рубрик: НТІ: 23.04.44. індекс УДК:, 666.72).
Має 67 публікацій, з них 52 наукового (в т.ч. 26 у фахових виданнях, 7 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus та 23 праці навчально-методичного характеру.
Підвищення кваліфікації: у травні 2020 року прийняла участь в короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти» центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (сертифікат НПП 20109, р.№ 1359).
Основні навчальні курси: «Будівельна механіка. Спеціальний курс», «Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ», «Розрахунок та конструювання спеціальних споруд», «Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень», «Конструкції будівель та споруд», «Конструкції будівель та споруд».
Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу, автор 23 методичних розробок, розробляє навчально-методичні комплекси, дистанційні електронні навчальні курси.
Впродовж останніх чотирьох років під керівництвом Срібняк Н.М. готуються та подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських магістерських наукових робіт.

Наукова робота

2020 рік
Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020.Включено до Переліку наукових фахових видань України. Категорія Б.

2.Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Срібняк Н.М., Івченко В.Д. Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції // Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 12-15 травня 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. ― С. 362 ― 366.
Тези доповідей на конференціях
Наукові доповіді на міжнародних, всеукраїнських симпозіумах, семінарах. Участь в форматі он-лайн у VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки" 2020
Публікації в БД Scopus
1. O.Zaichuk, А. Amelina, O. Khomenko, N.Sribniak, L.Tsyhanenko, O.Savchenko,O.Telichenko. Patterns in the synthesis processes and the characteristics of silicate-spinal ceramic pigments when introducing mineralizers/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. № 6 (103) 2020 – Харків: НВППП «ТехнологічнийЦентр», 2020. C.18 – 24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196725

2. Khomenko E.S., Zaichuk A.V., Karasik E.V., Ivchenko V.D., Sribniak N.M., Datsenko В.M. Improvement of strength characteristics of quartz ceramics // Functional materials. Vol.25, No. 1, 2020. (Прийнято до публікації в червневому номері журналу)

3. Oleksandr Zaichuk, Alexandra Amelina, Yurii Hordieiev, Yuliia Kalishenko, Nataliia Sribniak, Serhii Halushka, Dmytro Borodai, Artem Borodai .Patternsin the synthesis processes, the microstructure and properties of strontium-anorthite ceramics modified by glass of spodumene composition/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. Vol 6, No 6 (108) (2020) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216754

Підвищення кваліфікації

1.Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom» 28вересня-5 жовтня 2020р (Lublin,Repulic of Poland)
2. Семінар – тренінг «ФАНДРАЙЗИНГ. НАПИСАННЯ ПРОЄКТІВ. УСПІШНІ КЕЙСИ» 6-7 жовтня 2020 р.
3. Короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти» центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (сертифікат НПП 20109, р.№ 1359).

2019 рік
Публікації в БД Scopus

1.Gasii, G.M., Hasii, O.V., Shushkevych, V.I., Sribniak, N.N. Small mobile fortification system for quick installation./ IOP Conf. Series: MaterialsScienceandEngineering 708 (2019) (DOI: 10.1088/1757-899X/708/1/012049)

2. O. Khomenko, B. Datsenko, N.Sribniak,O.Zaichuk, M.Nahornyi. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING ENGOBED CONSTRUCTION ARTICLES WITH THE "ANTIQUITY" EFFECT/ Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. Technologyorganicandinorganicsubstances. № 5/6 ( 101 ) 2019 – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2019. C.6 – 13. (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180367)
3. O. Khomenko, B. Datsenko, N. Sribniak, M. Nahornyi, L. Tsyhanenko. DEVELOPMENT OF ENGOBE COATINGS BASED ON ALKALINE KAOLINS. /Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. Technologyorganicandinorganicsubstances .№6/6(102), 2019. с.48–54 (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188126)
4. О.С. Хоменко, Н.М.Срібняк, С.О.Грецай, І.Ф. Телющенко, В.Д.Івченко, В.В.Душин. Розробка комплексної вигоряючої добавки для виробництва поризованої будівельної кераміки з підвищеною міцністю./Voprosy khimii i khimicheskoi tekhologii, 2019, No.3, pp. 166‒175 ISSN 0321-4095 DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-166-175
Тези доповідей на конференціях
Наукова доповідь на міжнародній науково-технічний конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті»
(20-22 листопада 2019 р., М. Харків, Україна)

2018 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Вплив сумісної роботи плит в ячейці перекриття на статичну роботу системи / Н.М. Cрібняк // Проблеми розвитку міського середовища.: Наук.-техн. зб.– Київ.: НАУ, 2018. – Вип.2 (21) – С. 116-122.

Публікації в закордонних виданнях

1.Taliat Аzizov, Nataliia Sribnyak, LiudmylaTsyganenko, Oleg Yurin.The Issue of Determination of the Rigidity Characteristics of Reinforced Concrete Elements with Normal Cracks./ International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 185‒189. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27238

Тези доповідей на конференціях

І International Conference «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018».London (UK) – Poltava (Ukraine) October, 24 – 25 2018 (http://ssc.pntu.edu.ua/en/conference/ICTES-2018)

Н.М. Срібняк. Алгоритм виконаннячислово-аналітичного експериментуз аналізу напружено-деформованого стануребристого перекриття з нормальними тріщинами.
/EUROPEAN NETWORK FOR ACADEMIC INTEGRITYThe international research and practical conference THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS. April 27–28, 2018 .Proceedings of the Conference
(Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток технічних наук: проблеми та рішення» (м. Брно, Чеська Республіка, 27–28 квітня 2018 р.)

Публікації в БД Scopus

O. Khomenko, N. Sribniak, V. Dushyn, V. Shushkevych .Analysis of the interaction of properties and microstructure of construction ceramics / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. № 4/6 (94) 2018. – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2018. C.16 – 25. (DOI:10.15587/1729-4061.2018.140571)

2017 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Циганенко Л.А. До питання дослідження міцності при крученні залізобетонних балок з нормальними тріщинами /Н.М. Срібняк, Л.А. Циганенко/ Журнал «Молодий вчений» №6 (46) червень 2017 р – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. І. – 116 с. (С.97-101) ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167
Примітка: Збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Виконання планових наукових досліджень

1. Розробка проектно-кошторисної документації на улаштування даху гуртожитка Путивльського колежду СНАУ
2. Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу Охтирського коледжу СНАУ
3. Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу їдальні Сумського колежду СНАУ
4. Розробка програми аналізу несучої здатності паль в багатошаровій основі

2016 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Вплив жоркісних характеристик на напружено-деформований стан елементів монолітного перекриття готельного комплексу в м. Яремче /Н.М. Срібняк, Д.А. Роєнко/ Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 6-7 травня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. І. – 116 с. (С.97-101) ISBN 978-966-916-104-8 (Збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)

Виконання планових наукових досліджень

1.Проект консервації садиби Лещинських в с. Кияниця Сумського району
2. Виконавець НДР за темою "Проект реконструкції приміщення КГХ СНАУ під пекарню"