Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 275″Транспортні технології (за видами)” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2. Освітньо-професійна програма “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р.

Проект освітньо-професійної програми “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Рецензії на зовнішніх стейкхолдерів на освітньо-професійну програму “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

Таблиця РНП (силабусів) та анотацій.

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, кваліфікаційна робота) Документ ОПП (РНП або анотація)
1 2 3
ОК 1 Вступ до спеціальності РНП
ОК 2 Історія України та української культури РНП
ОК 3 Хімія РНП
ОК 4 Комп’ютери і комп’ютерні технології РНП
ОК 5 Фізика РНП
ОК 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) РНП
ОК 7 Інженерна та комп’ютерна графіка РНП
ОК 8 Вища математика РНП
ОК 9 Фізичне виховання РНП
ОК 10 Технічна механіка РНП
ОК 11 Матеріалознавство і ТКМ РНП
ОК 12 Загальний курс транспорту РНП
ОК 13 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали РНП
ОК 14 Електротехніка та електроніка РНП
ОК 15 Українська мова професійного спілкування РНП
ОК 16 Теплотехніка РНП
ОК 17 Транспортні засоби РНП
ОК 18 Безпека транспортних засобів РНП
ОК 19 Теорія ймовірностей і математична статистика РНП
ОК 20 Експлуатаційні властивості транспортних засобів РНП
ОК 21 Філософія РНП
ОК 22 Організація і регулювання дорожнього руху РНП
ОК 23 Основи теорій систем і управління РНП
ОК 24 Дослідження операцій у транспортних системах РНП
ОК 25 Основи теорії транспортних процесів і систем РНП
ОК 26 Інформаційні системи і технології РНП
ОК 27 Вантажні перевезення РНП
ОК 28 Транспортне право РНП
ОК 29 Пасажирські перевезення РНП
ОК 30 Управління транспортом РНП
ОК 31 Технічний сервіс транспортних засобів РНП
ОК 32 Взаємодія видів транспорту РНП
ОК 33 Основи економіки транспорту РНП
ОК 34 Транспортна логістика РНП
ОК 35 Організація міжнародних перевезень РНП
ОК 36 Навчальна практика з механізованих технологій виробництва та переробки с.-г. продукції РНП
ОК 37 Навчальна практика з ТКМ і матеріалознавства РНП
ОК 38 Навчальна практика по водінню машинно-тракторних агрегатів РНП
ОК 39 Виробнича практика РНП
ОК 40 Переддипломна практика РНП
ОК 41 Кваліфікаційна (фахова) атестація РНП
Загальний обсяг обов`язкових компонент 180,0
ВК 1 Технологія виробництва с.-г. продукції / Транспортна географія Анотація
ВК 2 Комп’ютерна графіка (спецкурс) / Мехатроніка Анотація
ВК 3 Автомобільні дороги та інфраструктура / Основи САПР Анотація
ВК 4 Основи стандартизації та сертифікації / Основи технічної творчості Анотація
ВК 5 Підйомно-транспортні машини / Організація навантажувально-розвантажувальних робіт Анотація
ВК 6 Правила дорожнього руху / Основи керування автомобілем Анотація
ВК 7 Вантажознавство / Транспортно-експедиційна діяльність Анотація
ВК 8 Безпека життєдіяльності та основи екології / Сучасні концепції природознавства Анотація
ВК 9 Соціологія та психологія / Громадянська освіта Анотація
ВК 10 Системи навігації та зв’язку на транспорті / Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху Анотація
ВК 11 Транспортні технології в АПК / Проектування транспортно-складських комплексів Анотація
ВК 12 Моделювання транспортних процесів / Експертиза ДТП Анотація
ВК 13 Геоінформаційні системи / Автоматизовані системи управління на транспорті Анотація
ВК 14 Основи економічної теорії, менеджменту та маркетингу / Основи підприємництва і агробізнесу Анотація
ВК 15 Основи митного законодавства та оформлення вантажів / Митно-тарифне регулювання Анотація
ВК 16 Технічні засоби організації дорожнього руху / Транспортна трасологія Анотація
ВК 17 Політологія / Інформаційно-правове забезпечення в аграрній сфері Анотація
ВК 18 Операційний менеджмент на транспорті / Складська логістика Анотація

Запис на вибіркові дисципліни