275 «Транспортні технології (за видами)»

Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспортні)”

Основний фокус освітньої програми – освіта у сфері транспорту. Освітня програма спрямована на оволодіння фундаментальними та практичними знаннями в області транспортних технологій на автомобільному транспорті.

Унікальність: Дана освітньо-професійна програма передбачає цілеспрямоване отримання знань, вивчення дисциплін практичного та теоретичного спрямування з моделюванням та обґрунтуванням транспортних технологій і систем на автомобільному транспорті, оцінки ефективності пасажирських та вантажних перевезень окремо та у змішаному режимах.

Унікальність даної освітньо-професійної програми є в тому, що отримання фахових знань студентами відбувається з врахуванням особливостей транспортних технологій для аграрного виробництва на основі обов’язкових і вибіркових компонент та практичної підготовки, яка реалізуються на сільськогосподарських об’єктах, аграрних компаніях, аграрно-виробничих формуваннях та транспортних підприємствах регіону.

Відмінності від інших подібних програм – впровадження практично-орієнтованої системи навчання, яка передбачає синергію теоретичних та практичних навичок для забезпечення високої якості підготовки випускників. Внаслідок постійних змін у сучасних транспортних технологіях і системах, склад програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати сучасні тенденції розвитку.

Україна має розвинену мережу автомобільних доріг і високий рівень автомобілізації.  Крім того, Україна є однією з центральних країн Європи, що пред’являє відповідні вимоги до організації перевезень і організації дорожнього руху.

Сьогодні автомобільна галузь потребує інженерів з транспорту, здатних до професійної діяльності, пов’язаної з:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Протокол засідання проектної групи від 14.02.2020 року

Запит про надання інформації щодо чисельності безробітних осіб, які мають освіту за спеціальністю 275 “Трансаортні технології”

Витяг з протоколу засідання кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій від 14.09.2020 року

Договори про співпрацю

1. Відомості самооцінювання ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2. Угода про участь за програмою академічної мобільності

РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ СУМСЬКОГО НАУ