Срібняк Наталія Миколаївна

Доцент кафедри будівельних конструкцій, доцент, кандидат технічних наук
Е-mail: nataliia.sribniak@snau.edu.ua
ResearcherID (Web of science): U-1814-2018
Author Scopus ID 57203619030
http://surl.li/epslj
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3205-433X
Google scholar: http://surl.li/fzlsa

Народилась у 1980 році в місті Суми.
У 2003 р. закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з будівництва.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01. – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
У 2018 році- отримала вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
У 2018 році – отримала підтвердження володіння англійською мовою на рівні B2.
З 2019 року- заступник декана з наукової роботи, гарант ОП «Магістр» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
З 2003 року – по теперішній час працює в Сумському національному аграрному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри будівельних конструкцій.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 18 років. Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до плану наукових досліджень кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету в рамках науково-дослідної теми: «Просторова робота конструктивних систем», де є співкерівником.
Є керівником держдослідної теми «Визначення особливостей формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними властивостями» (код тематичних рубрик: НТІ: 23.04.44. індекс УДК:, 666.72).
Має 67 публікацій, з них 52 наукового (в т.ч. 26 у фахових виданнях, 7 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus та 23 праці навчально-методичного характеру.
Підвищення кваліфікації: у травні 2020 року прийняла участь в короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти» центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (сертифікат НПП 20109, р.№ 1359).
Основні навчальні курси: «Будівельна механіка. Спеціальний курс», «Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ», «Розрахунок та конструювання спеціальних споруд», «Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень», «Конструкції будівель та споруд», «Конструкції будівель та споруд».
Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу, автор 23 методичних розробок, розробляє навчально-методичні комплекси, дистанційні електронні навчальні курси.
Впродовж останніх чотирьох років під керівництвом Срібняк Н.М. готуються та подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських магістерських наукових робіт.

Підвищення кваліфікації

1.Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom» 28вересня-5 жовтня 2020р (Lublin,Repulic of Poland)
2. Семінар – тренінг «ФАНДРАЙЗИНГ. НАПИСАННЯ ПРОЄКТІВ. УСПІШНІ КЕЙСИ» 6-7 жовтня 2020 р.
3. Короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти» центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (сертифікат НПП 20109, р.№ 1359).

3.Навчання на базі університету «Крок» за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів». Модуль 2 (01–07 червня 2021 р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000866-21.

4.Навчання на базі університету «Крок» за програмою професійного розвитку «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працвіників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (з 27 квітня 2021 по14 травня 2021 р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000657-21.

5.Сертифікат про проходження тренінгу «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи» (14-16.06.2022 року) № 101048055-14-125

6.Міжнародне підвищення кваліфікації – участь у вебінарі INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (Webinar) on the topic: «INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN EDUCATIONAL TNSTTTUTIONS, BASED ON EUROPEAN UNION AND UKRAINER EXPERIENCE» (1,5 ЕСTS  credits 45 годин)

22.08- 05.09.2022, Lublin, Poland. Сертифікат Es№97071 від 05.09.2022 р.

7.Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "SOFiSTiK 2023 introduction" (7 жовтня 2022 р.) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №001 від 07.10.2022 р.

8. Фахове підвищення кваліфікації – участь в он-лайн курсі  «Швидкий старт ЛІРА-САПР + САПФІР-3D» Учбовий центр «СОФОС», Київ, (17.10–22.10.2022 р.). Тривалість 20 годин (сертифікат № СФ2022-094 від 17.10.2022 р.)

9.Фахове підвищення кваліфікації - підвищення кваліфікації за темою «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України. ННІ неперерервної освіти та туризму. (Свідоцтво СС 00 493706/017687-22), листопад 2022 р.

10. Міжнародне підвищення кваліфікації (01.02.2023 р. по 31.04.2023 р.) - Міжнародне науково-педагогічне стажування в ВНЗ-партнері Ченстоховський  технологічний  університет, м. Ченстохова, Польща (180 год.)

Наукова робота

2023 рік

Публікації в БД Scopus

Khomenko O., Sribniak N., Ivchenko V., Hretsai S., Teliushchenko I., Halushka S. Peculiar Features of Formation of the Phase Composition of Black Clinker Ceramics // Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2023 https://doi.org/10.3311/PPch.21037 (Scopus, Web of Science, Q2). Режим доступу: http://surl.li/eodpa

Методичні рекомендації

1.Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 1. Для студентів ОС «Магістр»; денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укл. Н.М. Срібняк, Т.Н. Азізов, Л.А. Циганенко, С.А. Галушка/ Суми, 2023 рік. С.48 (Протокол № 5 від 23.01.2023 р. навч.-метод. ради БФ)

2.Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 2. Для студентів ОС "Магістр" денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укл. Н.М. Срібняк, Т.Н. Азізов, Л.А. Циганенко, С.А. Галушка, Д. Г. Волков/Суми, 2023 рік С.43 (Протокол № 5 від 23.01.2023 р. навч.-метод. ради БФ)

3.Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 3. Для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укл. Н.М. Срібняк, Л.А., Т.Н. Азізов, Циганенко, С.А. Галушка/ Суми, 2023 рік. С.44 (Протокол № 5 від 23.01.2023 р. навч.-метод. Ради БФ)

4. Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 4. Для студентів ОС «Магістр»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укл. Н.М. Срібняк, Т.Н. Азізов, Л.А. Циганенко, С.А. Галушка / Суми, 2023 рік. С.59 (Протокол № 5 від 23.01.2023 р. навч.-метод. Ради БФ)

5. Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., .Роговий С.І., Луцьковський В.М. Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Суми: СНАУ, 2023 рік, с.56 , 20 бібл. (протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ)

6.Робоча програма (силабус) до освітнього компоненту ПП1  Переддипломна практика з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укладачі: Д.С. Бородай, Л.А. Циганенко, С.І. Роговий,  Н.М. Срібняк/ Суми: СНАУ, 2023 р.

7. Програма фахового вступного іспиту зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» для осіб, що вступають за ступенем вищої освіти, - 2023. – 17 с. протокол № 9  від  17.04. 2023 року .(Рекомендовано радою факультету будівництва та транспорту (протокол № 11  від 19.04. 2023 року) /Укладачі: Л.А. Циганенко, С.І. Роговий,  Н.М. Срібняк,  О.П.Новицький / Суми: СНАУ, 2023 р.

8.Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., .Роговий С.І., Луцьковський В.М. Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Суми: СНАУ, 2023 рік, с.56 , 20 бібл. (протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ)

2022 рік

Публікації в БД Scopus

Shkromada, O., Pikhtirova, A., Chivanov, V., Ivchenko, V., Sribniak, N., Shvets, O., & Litsman, Y. (2022). Detection of the synergetic influence of chemical and microbiological factors on the properties of concrete constructions at chemical plants during the long-term service. EUREKA: Physics and Engineering, (4), 114-126. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002485

Науково-популярні публікації

1.Khomenko, Olena, Sribniak, Nataliia and Zaichuk, Oleksandr. "Development of engobe coating compositions for clinker and facing bricks" Construction of Optimized Energy Potential Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol.11, no.1, 2022, pp. 215-222. https://doi.org/10.17512/bozpe.2022.11.24. Режим доступу: http://surl.li/eomkc

2.Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Душин В.В., Циганенко Г.М. Дослідження фізико–механічних властивостей крихких матеріалів у складі армованих композитів. /Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПОЗИТІВ» 17-18 листопада 2022 р. ОДЕСА – 2022. с.16.

2021 рік

Публікації в БД Scopus

Zaichuk, Aleksandr & Amelina, Aleksandra & Kalishenko, Yuliia & Hordieiev, Yurii & Saltykov, D.Yu & Sribniak, Nataliia & Ivchenko, Victoriya & Savchenko, Lidiia. (2021). Aspects of development and properties of densely sintered of ultra-high- frequency radio-transparent ceramics of cordierite composition. Journal of the Korean Ceramic Society. 58. DOI:https://doi.org/io. 1007/S43207-021- 00125-5

Публікації у фахових виданнях

1.Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. ESTIMATION OF DURABILITY AND DEFORMATION PROPERTIES OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE.  Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2021, no. 84, page 49-58  DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-49-58

Науково-популярні публікації

1.Н.М. Срібняк, А.О. Хурсенко, Л.А. Циганенко, Г.М. Циганенко, О.С. Савченко. Обстеження конструкцій будівлі методами неруйнівного контролю в зв'язку з її реконструкцією / Збірник наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2021. - 75 с. С.бо-66

2.Азізов Т.Н., Срібняк Н.М., Циганенко Л.А. Визначення крутильної жорсткості залізобетонного елемента в нормальній тріщині./ «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 32 (71) № 4, 2021. DOI https://doi.org/10.3283 8/2663- 5941/2021.4/42

3. Azyzov, Т.; Kochkarev, D.; Tsyhanenko, L. , Tsyhanenko, H.;
and N Srybniak. Perpendicular to steel reinforcing bars axis displacements of rebars for determination the torsional stiffness of reinforced concrete elements with normal cracks /ІОР Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1164, Issue 1, pp. 012007 (2021), June 2021.10.1088/1757- 899X/1164/1/012007

4.Сімонов C.C., Железняк P.C., Срібняк H.M., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М. Використання зв’язки програм AUTODESK REVIT та DYNAMO при армуванні колон. Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «ВІМ- технології в будівництві: досвід та інновації» / за заг. редакцією доктора технічних наук, професора Гончаренко Д. Ф. - X. : ФОП Бровін О.В., 2021. - 292 с. (С. 54-60).

5.Циганенко Л.А., Срібняк Н.Н., Роговой С.И. К оценке прочностных и деформационных свойств бетона и железобетона. Експлуатація та реконструкція будівель і споруд. Тези доповідей ІV міжнарод. конф. 9-11 вересня 2021 р. Одеса, ОДАБА. С. 162-164.

Підручники, посібники

Випробування конструкцій будівель та споруд: навчальний посібник за темою «Натурні випробування будівельних конструкцій» /Укладачі: Роговий С.М., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Циганенко Г.М., Луцьковський В.М. / Суми, 2021 рік, 195 С. бібл. 21.

Методичні рекомендації

1. Переддипломна практика та написання і захист звіту з практики: методичні вказівки щодо виконання завдання по проходженню переддипломної практики та по складанню звіту за її результатами / уклад. Л.О. Богінська, ЛА. Циганенко, Н.М.Срібняк, Луцьковський В.М. Суми, СНАУ, 2021. - 20 с. (Рекомендовано до видання науково- методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08 жовтня 2021 року)

2.Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки до практичних занять другого семестру. Для студентів ОС "Магістр" денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/ Укладачі: Срібняк Н.М., Роговий С.І., Циганенко Л.А., Галушка С.А. / Суми: СНАУ, 2021,- 47 с. (Рекомендовано методичною радою будівельного факультету. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).

2020 рік

Публікації в БД Scopus

Synthesis and characteristic of celsian ceramics with the use of glass in the system ІІ2О-АІ2О30В2О3- Si02Zaichuk, A.V., Amelina, A.A., Hordieiev, Y.S., Kalishenko, Y.R., Sribniak, N.N. Functional Materials, 2020,27(4), стр. 827- 835-DOI:https://doi.org/io.15407/16127.04.827
Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020.Включено до Переліку наукових фахових видань України. Категорія Б.

2.Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Срібняк Н.М., Івченко В.Д. Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції // Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 12-15 травня 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. ― С. 362 ― 366.

3.Sribniak Nataliia. Напружено- деформований стан структурної плити / Nataliia Sribniak, Lhidmyla Tsyhanenko, Hennadii Tsyhanenko, Serhii Halushka // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. - Полтава: ПНТУ, 2020. - T. 2 (55). - C. 35-43.

doi:https://doi.org/io.2 6906/znp.2020.55.2339

4.Sribniak Nataliia. Напружено-деформований стан структурної плити / Nataliia Sribniak, Iiudmyla Tsyhanenko, Hennadii Tsyhanenko, Serhii Halushka // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – T. 2 (55). – C. 35-43. DOI:doi:https://doi.org/io.2 6906/znp.2020.55.2339

Науково-популярні публікації

1.Срібняк H.M., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття /Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020. DOI: https://doi.org/10.3283 8/TNU-2663- 5941/2020.3-2/25

2. Циганенко Л А., Циганенко Г.М., Срібняк Н.М., Івченко В.Д. Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції // Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей VII Міжнародної науково- практичної конференції (Одеса, 12-15 травня 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. - С. 362 - 366.

Тези доповідей на конференціях

Наукові доповіді на міжнародних, всеукраїнських симпозіумах, семінарах. Участь в форматі он-лайн у VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки" 2020
Публікації в БД Scopus
1. O.Zaichuk, А. Amelina, O. Khomenko, N.Sribniak, L.Tsyhanenko, O.Savchenko,O.Telichenko. Patterns in the synthesis processes and the characteristics of silicate-spinal ceramic pigments when introducing mineralizers/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. № 6 (103) 2020 – Харків: НВППП «ТехнологічнийЦентр», 2020. C.18 – 24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196725

2. Khomenko E.S., Zaichuk A.V., Karasik E.V., Ivchenko V.D., Sribniak N.M., Datsenko В.M. Improvement of strength characteristics of quartz ceramics // Functional materials. Vol.25, No. 1, 2020. (Прийнято до публікації в червневому номері журналу)

3. Oleksandr Zaichuk, Alexandra Amelina, Yurii Hordieiev, Yuliia Kalishenko, Nataliia Sribniak, Serhii Halushka, Dmytro Borodai, Artem Borodai .Patternsin the synthesis processes, the microstructure and properties of strontium-anorthite ceramics modified by glass of spodumene composition/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. Vol 6, No 6 (108) (2020) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216754

 

2019 рік
Публікації в БД Scopus

1.Gasii, G.M., Hasii, O.V., Shushkevych, V.I., Sribniak, N.N. Small mobile fortification system for quick installation./ IOP Conf. Series: MaterialsScienceandEngineering 708 (2019) (DOI: 10.1088/1757-899X/708/1/012049)

2. O. Khomenko, B. Datsenko, N.Sribniak,O.Zaichuk, M.Nahornyi. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING ENGOBED CONSTRUCTION ARTICLES WITH THE "ANTIQUITY" EFFECT/ Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. Technologyorganicandinorganicsubstances. № 5/6 ( 101 ) 2019 – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2019. C.6 – 13. (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180367)
3. O. Khomenko, B. Datsenko, N. Sribniak, M. Nahornyi, L. Tsyhanenko. DEVELOPMENT OF ENGOBE COATINGS BASED ON ALKALINE KAOLINS. /Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. Technologyorganicandinorganicsubstances .№6/6(102), 2019. с.48–54 (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188126)
4. О.С. Хоменко, Н.М.Срібняк, С.О.Грецай, І.Ф. Телющенко, В.Д.Івченко, В.В.Душин. Розробка комплексної вигоряючої добавки для виробництва поризованої будівельної кераміки з підвищеною міцністю./Voprosy khimii i khimicheskoi tekhologii, 2019, No.3, pp. 166‒175 ISSN 0321-4095 DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-166-175

5.Development of a complex burnable additive for manufacture of porous building ceramics with high strength. Khomenko, O.S., Sribniak, N.M., Hretsai, S.O., ...Ivchenko, V.D., Dushyn, V.V. Voprosy Khimii і Khimicheskoi Tekhnologii, 2019, 2019(3), стр. 166-175 http://dx.doi.org/10.32 434/0321-4095-2019- 124-3-166-175

Тези доповідей на конференціях
Наукова доповідь на міжнародній науково-технічний конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті»
(20-22 листопада 2019 р., М. Харків, Україна)

2018 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Вплив сумісної роботи плит в ячейці перекриття на статичну роботу системи / Н.М. Cрібняк // Проблеми розвитку міського середовища.: Наук.-техн. зб.– Київ.: НАУ, 2018. – Вип.2 (21) – С. 116-122.

Публікації в закордонних виданнях

1.Taliat Аzizov, Nataliia Sribnyak, LiudmylaTsyganenko, Oleg Yurin.The Issue of Determination of the Rigidity Characteristics of Reinforced Concrete Elements with Normal Cracks./ International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 185‒189. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27238

Тези доповідей на конференціях

І International Conference «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018».London (UK) – Poltava (Ukraine) October, 24 – 25 2018 (http://ssc.pntu.edu.ua/en/conference/ICTES-2018)

Н.М. Срібняк. Алгоритм виконаннячислово-аналітичного експериментуз аналізу напружено-деформованого стануребристого перекриття з нормальними тріщинами.
/EUROPEAN NETWORK FOR ACADEMIC INTEGRITYThe international research and practical conference THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS. April 27–28, 2018 .Proceedings of the Conference
(Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток технічних наук: проблеми та рішення» (м. Брно, Чеська Республіка, 27–28 квітня 2018 р.)

Публікації в БД Scopus

O. Khomenko, N. Sribniak, V. Dushyn, V. Shushkevych .Analysis of the interaction of properties and microstructure of construction ceramics / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. № 4/6 (94) 2018. – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2018. C.16 – 25. (DOI:10.15587/1729-4061.2018.140571)

Науково-популярні публікації

1.Срібняк Н.М. Алгоритм виконання числово-аналітичного експерименту з аналізу напружено- деформованого стану ребристого перекриття з нормальними тріщинами. The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 2 7— 28, 2018. Brno: Baltija Publishing. 204 pages. P.84-88.

2. Taliat Azizov, Nataliia Sribnyak, Lhidmyla Tsyganenko, Oleg Yurin.The Issue of Determination of the Rigidity Characteristics of Reinforced Concrete Elements with Normal Cracks./ International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 185-189. DOI:10.14419/ijet.v7i4.8.27238

2017 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Циганенко Л.А. До питання дослідження міцності при крученні залізобетонних балок з нормальними тріщинами /Н.М. Срібняк, Л.А. Циганенко/ Журнал «Молодий вчений» №6 (46) червень 2017 р – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. І. – 116 с. (С.97-101) ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167
Примітка: Збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Науково-популярні публікації

Срібняк Н. М. До питання дослідження міцності при крученні залізобетонних балок з нормальними тріщинами [Текст] / Н. М. Срібняк, Л. А. Циганенко / / Молодий вчений. — 2017. — №6

Виконання планових наукових досліджень

1. Розробка проектно-кошторисної документації на улаштування даху гуртожитка Путивльського колежду СНАУ
2. Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу Охтирського коледжу СНАУ
3. Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу їдальні Сумського колежду СНАУ
4. Розробка програми аналізу несучої здатності паль в багатошаровій основі

2016 рік

Публікації у фахових виданнях

1.Срібняк Н.М. Вплив жоркісних характеристик на напружено-деформований стан елементів монолітного перекриття готельного комплексу в м. Яремче /Н.М. Срібняк, Д.А. Роєнко/ Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 6-7 травня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. І. – 116 с. (С.97-101) ISBN 978-966-916-104-8 (Збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)

Науково-популярні публікації

Срібняк Н.М. Визначення ефективного конструктивного рішення поперечної рами будівлі /Н.М. Срібняк/ Збірних наукових праць [Вісник Сумського НАУ ]. - 2016 - Вип. ІІ.

Виконання планових наукових досліджень

1.Проект консервації садиби Лещинських в с. Кияниця Сумського району
2. Виконавець НДР за темою "Проект реконструкції приміщення КГХ СНАУ під пекарню

 Патент  на винахід

Патент на корисну модель № 150898. Спосіб визначення механічних характеристик крихких матеріалів. / Роговий С. І., Душин В. В., Циганенко Л.А., Срібняк Н. М. Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 04.05.2022.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

  1. Марченко А.О. «Сумісна робота» зайняв призове місце на І етапі Конкурсу з технічних наук за напрямом «Будівництво та архітектура» в СНАУ, 2018 р.
  2. Сіренко А.К. «Залізобетонні перекриття» - зайняв призове місце на І етапі Конкурсу з технічних наук за напрямом «Будівництво та архітектура» в СНАУ, 2019 р.
  3. Дьоміна І.М. «Моделі плит» – зайняла призове місце на І етапі Конкурсу з технічних наук за напрямом «Будівництво та архітектура» в СНАУ, 2020 р.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у громадській організації

Асоціація будівельників «Сумибудкомплекс» (реєстр.№ 12/01 від 21.10.2021 р.)