Проект стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами)” для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р 

Навчальний план підготовки магістрів за ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р.

Проект освітньо-професійної програми “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Рецензії на зовнішніх стейкхолдерів на освітньо-професійну програму “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

Робочі навчальні програми (силабуси) та анотації навчальних дисциплін (таблиця РНП (силабусів)).

Стандарт вищої освіти

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми   (навчальні дисципліни, курсові проекти, кваліфікаційна робота) Документ ОПП (РНП або анотація)
1.Обов`язкові компоненти ОПП
ОК 1 Теорія і технологія наукових досліджень РНП
ОК 2 Інтегровані транспортні системи РНП
ОК 3 Навігаційні системи на транспорті РНП
ОК 4 Економіка транспорту РНП
ОК 5 Логістика системи автомобільних перевезень РНП
ОК 6 Управління ланцюгами постачань РНП
ОК 7 Охорона праці в галузі та цивільний захист РНП
ОК 8 Інтелектуальна власність РНП
ОК 9 Педагогіка (інженерна) РНП
ОК 10 Транспортні технології в аграрному виробництві РНП
ОК 11 Теорія транспортних потоків РНП
ОК 12 Проектування транспортних технологій РНП/МВ КП
ОК 13 Ділова іноземна мова РНП
ОК 14 Переддипломна практика МВ
ОК 15 Кваліфікаційна (фахова) атестація МВ КДЄ/МВ ДП
2. Вибіркові компоненти ОПП
ВК 1 Моделювання на автомобільному транспорті / Сучасні інформаційні технології на транспорті для АПК  Анотація /Анотація
ВК 2 Управління якістю / Стандартизація та технічне регулювання Анотація / Анотація
ВК 3 Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП / Технічні засоби організації дорожнього руху Анотація  /Анотація 
ВК 4 Філософія техніки / Тайм менеджмент Анотація  /Анотація 
ВК 5 Теорія експлуатаційних властивостей та технічного сервісу транспортних засобів / Системи автоматичного керування гальмуванням і розгоном колісних машин Анотація / Анотація 

Запис на блок вибіркових дисциплін

Анкета для здобувачів

Анкета стейкхолдерів освітньої програми зі спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

 

Гарант освітньо-професійної програми 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
к.т.н., доцент кафедри Соларьов Олександр Олексійович
тел. 0957088565
lmcsan@i.ua