Циганенко Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри будівельних конструкцій, кандидат технічних наук

E-mail: liudmyla.tsyhanenko@snau.edu.ua

ResearcherID: W-9568-2018
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6628-3635
Scopus Автор ID: 57215070034
Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=k7pdYX8AAAAJ&hl=uk

Народилась 1 січня 1972 році в м. Ворошиловград;
1989-1994 – навчання на будівельному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту, диплом з відзнакою. Спеціальність «промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер-будівельник»;
1994-1995 – асистент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету;
1995-1998 – навчання в аспірантурі денної форми Сумського державного аграрного університету за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”;1999 рік – захист дисертації на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” в Полтавському державному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка за темою “Залізобетонні оболонки покриття з поверхнею нової форми”;
2004 рік – отримання вченого звання доцента кафедри будівництва та архітектури;1998 - 2004 – асистент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету СНАУ;2012-2014 - виконувач обов’язків завідувача кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету;З 2004 року до теперішнього часу доцент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету СНАУ;
З 2020 року декан будівельного факультету СНАУ
Основні навчальні дисципліни: залізобетонні та кам’яні конструкції, будівельні конструкції, розрахунок та конструювання спеціальних споруд, випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень;
Напрям наукових досліджень: пошук нових ефективних форм оболонок для покриття будівель та споруд, основи проектування будівель та споруд в програмних комплексах, просторова робота конструктивних систем, робота залізобетонних конструкцій з тріщинами;
Керівник держдослідної теми «Просторова робота конструктивних систем» (код тематичних рубрик: НДР в УКРНТІ 0119U103498 термін 11.2019-06.2023)
Стажування та/чи підвищення кваліфікації:
1. Сумський філіал Московського Центрального Науково-Дослідного Інституту промислових будівель, Суми, 2006 р;
2. Науково-виробниче підприємство «Будівельна наука» Академії будівництва України. Суми, 2010 р.
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України ПНІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (12СПК 880689). Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 2013р;
4. Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle, Сумський національний аграрний університет, 2013 р.
3. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Сумський національний аграрний університет, 2015 р.
5. Школа-семінар педагогічної майстерності свідоцтво №78. Сумський національний аграрний університет, 2017 р.
6. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom» 28вересня-5 жовтня 2020р (Lublin,Repulic of Poland)
7. Семінар – тренінг «ФАНДРАЙЗИНГ. НАПИСАННЯ ПРОЄКТІВ. УСПІШНІ КЕЙСИ» 6-7 жовтня 2020 р.

Основні науково-методичні публікації
2020 рік
Публікації в науково-метричній базі Scopus

1. O.Zaichuk, А. Amelina, O. Khomenko, N. Sribniak, L.Tsyhanenko, O. Savchenko, O.Telichenko. Patterns in the synthesis processes and the characteristics of silicate-spinal ceramic pigments when introducing mineralizers/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology organic and inorganic substances. № 6 (103) 2020 – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2020. C.18 – 24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196725

Публікації у фахових виданнях

1. Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020
2. Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Срібняк Н.М., Івченко В.Д. Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції // Актуальні проблеми інженерної механіки / VII Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 12-15 травня 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. ― С. 362 ― 366.

Навчальний посібник

1.Будівельна механіка: Навчальний посібник. «Cтатично визначувані системи» для студентів за напрямком 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Суми, 2020 рік, 143 с., бібл.10. (Рекомендовано до видання науково-методичною радою будівельного факультету СНАУ (протокол № 9 від 27 травня 2020 року) та методичною радою СНАУ(протокол № 6 від 15 червня 2020 року)

Методичні вказівки

1. Конспект лекцій . Основи розрахунку металевих конструкцій для студентів 1го та 3го курсів деної та 4 курсу заочної форм навчання / Суми, 2020 рік, 58 стор, бібл. 6.Протокол №6 20.02.2020
2. Будівельні конструкції: методичні вказівки до виконання практичних робіт за модулем «Металеві конструкції» / Суми, 2020 рік, 54 ст., табл.13, бібл. Протокол №8 24.04.2020
3. Випробування будівельних конструкцій з основами наукових досліджень: Курс лекцій до модуля 1 «Методи та прилади випробувань будівельних конструкцій». / Суми, 2020 рік, 53 с., бібл.20. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 9 від 27 травня 2020 року
4. Залізобетонні та кам’яні конструкції: Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції» за змістовим модулем №2 Монолітні ребристі перекриття , призначені для студентів 4 курсу, 2 ст денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / Суми, 2020 рік, 38ст., табл.10, бібл. 7.
5. РКСС. Расчет и конструирование специальных сооружений: методические указания к выполнению самостоятельной работы на тему "Расчет пространственных покрытий купольного и цилиндрического типа с использованием ПК LIRA / Сумы, 2020 год, 71с., табл. 1, библ. 9. Протокол №8 10.03.2020
6. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів скороченого терміну навчання "Конструкції будівель та споруд" напряму 191 Архітектура і містобудування
7. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів скороченого терміну навчання "Будівельні конструкції" напряму 192 „Будівництво та цивільна інженерія"

Наукова робота зі студентами

Керівництво науковою роботою переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» на базі ХНУБА, дипломи ІІІ ступеня - Волков Дмитро та Горбащенко Віталій.

2019 рік
Публікації в науково-метричній базі Scopus

1. O. Khomenko, B. Datsenko, N. Sribniak, M. Nahornyi, L. Tsyhanenko. DEVELOPMENT OF ENGOBE COATINGS BASED ON ALKALINE KAOLINS. /Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. Technology organica ndinorganic substances .№6/6(102), 2019. с.48–54 (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188126)

Методичні вказівки

1. Реконструкция и усиление зданий и сооружений. Курс лекций к 1-му модулю Реконструкция и обследование технического состояния зданий и сооружений для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения образовательного уровня «магистр» специальности 192 “ Строительство и гражданская инженерия"./ Сумы, 2019 г
2. Железобетонные и каменные конструкции : курс лекций к 1му и 2 му модулю для студентов 4 курса дневной и 5 курса заочной формы обучения образовательного уровня «бакалавр» специальности 192 “ Строительство и гражданская инженерия” / Сумы, 2019 г

2018 рік
Публікації в закордонних виданнях

1.Taliat Аzizov, Nataliia Sribnyak, LiudmylaTsyganenko, Oleg Yurin.The Issue of Determination of the Rigidity Characteristics of Reinforced Concrete Elements with Normal Cracks./ International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) 185‒189. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27238

Публікації у фахових виданнях

1.Циганенко Л.А. Питання оптимизації граток структурних покриттів. / Л.А. Циганенко, Г.М. Циганенко // Проблеми розвитку міського середовища.:Наук.-техн.зб.-Київ.:НАУ , 2018-Вип.1 (20).-250с (С.220-228).

Тези доповідей на конференціях

І International Conference «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018».London (UK) – Poltava (Ukraine) October, 24 – 25 2018 (http://ssc.pntu.edu.ua/en/conference/ICTES-2018)

Методичні вказівки

1. Строительные конструкции: методические указания к выполнению практических работ на тему «Металлические конструкции» и «Фундаменты зданий» для иностранных студентов дневной и заочной формы обучения специальности 192 Строительство и гражданская инженерия / Суми, 2018 рік
2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Будівельні конструкції за модулем "Металеві конструкції" для іноземних студентів / Суми, 2018 рік

Науково-дослідна та госпдоговірна тематика

Найбільш важлива тематика це : - обстеження та випробування залізобетонного покриття над глядацькою залою будівлі театру юного глядача у м. Суми; - дослідження деформативності стального рамного каркасу трибун стадіону «Ювілейний» у м. Суми; - відновлення торцової стіни будівлі дитячої поліклініки по вул.. Д. Коротченко у м. Суми;- дослідження розвантажувальної залізобетонної естакади у м. Суми; - обстеження та випробування висячого вантового покриття ринку у м. Суми; - обстеження каркасу лабораторного корпусу СГУ у м. Суми; - оцінка стану несучих конструкцій будівлі універмагу Київ у м. Суми; - випробування пальового фундаменту монолітного житлового будинку по вул. Кірова у м. Суми;
- реконструкція ангару зберігання сільскогосподарського транспорту під "полігон точного землеробства" 2017р
- розробка проектно-кошторисної документації на улаштування даху гуртожитка Путивльського колежду СНАУ
- заключення про стан будівельних конструкцій корпусу Охтирського коледжу СНАУ
- заключення про стан будівельних конструкцій корпусу їдальні Сумського колежду СНАУ
- розробка програми аналізу несучої здатності паль в багатошаровій основі
- проект консервації садиби Лещинських в с. Кияниця Сумського району