Редько Андрій Олександрович

CV викладача

Доктор технічних наук, професор кафедри архітектури та інженерних вишукувань 

E-mail: andrey.ua.1000@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2331-7273   http://orcid.org/0000-0003-2331-7273

Профіль у Google Scholar: http://surl.li/rfrgc

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203660102

Народився 06 серпня 1981 року в місті Харкові.

У 2003 році закінчив Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію  магістр будівництва з відзнакою.

2003-2005- навчався в очній аспірантурі  Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

2005- захистив кандидатську дисертацію на тему «Тепло- і масообмінні характеристики процесу гідротермічної обробки гіпсу в рідинному киплячому шарі під тиском» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук  за спеціальністю 05.23.05 -«Будівельні матеріали та вироби».

2005-2008 – працював на посаді асистента кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних ресурсів Харківського державного  університету будівництва та архітектури.

2008-2010-  працював доцентом на посаді професора кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних ресурсів Харківського державного (з 2011 року – національного) університету будівництва та архітектури.

2008-2011- навчання в очній аспірантурі Донецької національної академії будівництва та архітектури (ДонНАБА) при кафедрі теплогазопостачання і вентиляції.

2011 рік –  захистив докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування методів удосконалення систем геотермального теплопостачання» та здобув науковий ступінь  доктора технічних наук зі спеціальності 05.23.03- « Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».

2012-30.09.2022-працював на посаді професора  кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів Харківського національного університету будівництва та архітектури.

01.10.2022-теперішній час – працює на посаді професора  кафедри Архітектури та інженерних вишукувань Сумського національного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації (стажування) в Красноградському підприємстві теплових мереж. Наказ ХНУБА № 308 від 23.11.2020р.  Тема: «Заходи щодо вдосконалення системи теплопостачання міста Красноград Харківської області». Терміни: 23.11.2020—28.05.2021р.

Нагороди та відзнаки: Стипендіат Верховної Ради України 2012-2016 р.р.

Членство: Всеукраїнська громадська організація  Саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності “Гільдія проектувальників у будівництві».

Основні навчальні дисципліни: «Інженерне забезпечення будівництва»; «Інженерне обладнання будівель і споруд»; «Теплогазопостачання і вентиляція»; «Ремонт та технічна експлуатація внутрішніх мереж будівлі».

Керівництво  здобувачами вищої освіти та аспірантами:

Керівник магістерських випускних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» та .

Науковий керівник здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого  та третього року навчання.

Підготував та захистив  6 кандидатів технічних наук.

Науково-дослідні роботи:

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт:

Науковий керівник науково-дослідної роботи:

Напрям наукових досліджень: використання відновлюваних джерел енергії, низкопотенційної енергії, тепломасообмін, термодинаміка.

НАУКОВА РОБОТА

2023 рік

Підручник

Підручник «Heat exchange of tubular surfaces in a bubbling fluidized bed» (Redko A., Redko O.) Elsevier 2023.

2022 рік

Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

 1. Redko, A. Redko Heat exchange of tubular surfaces in a bubbling fluidized bed// Elsevier (in progress 2022).
 2. Andriy Redko, Rafael Dzhyoiev, Igor Redko, Volodymyr Norchak, Serhii Pavlovskiiy, Yurii Pivnenkо, Yurii Burda, Oleksandr Redko. Numerical simulation of the processes of burning lignite in a vortex furnace with swirling countercurrent flows// Production engineering archives// Volume 28 (2022): Issue 2 (June 2022)doi:10.30657/pea.2022.28.16.  https://sciendo.com/article/10.30657/pea.2022.28.16.

2021рік

Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

 1. Andriy Redko, Rafael Dzhyoiev, Igor Redko, Volodymyr Norchak, Serhii Pavlovskiiy, Oleksandr Redko, Yurii Burda Numerical modeling of peat burning processes in a vortex furnace with countercurrent swirl flows// Thermal science, https://doi.org/10.2298/TSCI190305158R (SCOPUS).
 2. Редько А. А., Редько И. А., Бурда Ю.А., Давиденко А. В., Павловский С. В., Редько А. Ф. Энтропийный анализ процессов сжигания газа в топке водотрубного котла со вторичным излучателем// Инженерно – физический журнал / Том 94, № 1 (январь – февраль 2021) ISSN: 0021-0285, c. 219-226 (Scopus)
 3. Igor REDKO, Andriy REDKO, Serhii PAVLOVSKIIY, Oleksandr REDKO, Yurii BURDA, Adam UJMA Energy efficiency of buildings in the cities of Ukraine under the conditions of sustainable development of centralized heat supply systems// Energy and Buildings Available online 26 March 2021, 110947 // https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110947 (Scopus)

Навчально-методичнихі посібники

1.Конспект лекцій з дисципліни «Термодинамічний аналіз теплових процесів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня/Укладач А.О. Редько, О.Ф. Редько, Ю.О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 61 с.

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Конспект-лекцій-з-дисципліни-Термодинамічний-аналіз-теплових-процесів.pdf.

2.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчального курсу «Термодинаміка та тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня / уклад.: А. О. Редько, Ю. О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 26 с.

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Методичні-вказівки-до-виконання-практичних-робіт-з-навчального-курсу-Термодинаміка-та-тепломасообмін.pdf.

3.Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка та тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня / Укладачі А. О. Редько, Ю. О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 140 с

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Конспект-лекцій-з-дисципліни-Термодинаміка-та-тепломасообмін.pdf

Доповіді на конференціях

Andriy Redko, Yurii Burda, Yurii Pivnenko, Artem Cherednik, Igor Redko Mathematical analysis of peat combustion processes In a vortex furnace// ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 29 січня 2021 року 29 січня 2021 року

A. Redko, Yu. Pivnenkо, V. Norchak, V. Povolochko СOMBUSTION OF BROWN COAL IN A VORTEX FURNACE WITH A COUNTER SWIRLING FLOW// Тези доповідей 76-ої науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 12-13 травня 2021р.,с.215-216/

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/NTK_76_2021_Tezu.pdf

Керівництво студентом, який зайняв призове місце  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Кравченко Д.В. Диплом III ступеню за участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» в Київському національному університеті будівництва та архітектури, 2021 р. Керівники: д.т.н., проф. Редько А.О., к.т.н., ас. Бурда Ю.О. Наказ МОН України № 865  від 28.07.2021 р.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidsumki-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci.

 

2020 рік

Наукові статті

Редько А. О., Редько І. О., Павловський С. В., Бурда Ю. О., Півненко Ю. О., Алфьоров С. О. Застосування абсорбційного теплового насоса в умовах наявної теплоелектроцентралі// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Випуск 34, Київ 2020, ISSN 2409-2606

 

Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

Редько А. А., Редько И. А., Бурда Ю. А., Редько А. Ф., Павловский С. В. Процессы лучистого теплопереноса при обогреве открытых площадок// Инженерно – физический журнал / Том 93, № 6 (ноябрь – декабрь 2020) ISSN: 0021-0285, с. 1576-1583 (Scopus)

Тези доповідей на конференціях

1.Andriy Redko, Igor Redko, Yurii Pivnenko, Artem Cherednik, Yurii Burda Analysis of energy efficiency of buildings in the kharkiv region In the conditions of modern Ukraine// «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», 15 грудня 2020 року, Вип. 66.

2.Редько А. О., Півненко Ю.О.,Норчак В. І., Джиоєв Р. Л. Обгрунтування можливості спалювання бурого вугілля в вихровій топці//75-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, присвячена 90 річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури, 13-14 травня 2020р. – С.217-218.

Навчально-методичні посібники

1.Конспект лекцій з дисципліни «Термодинамічний аналіз теплових процесів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня/Укладач А.О. Редько, О.Ф. Редько, Ю.О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 61 с.

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Конспект-лекцій-з-дисципліни-Термодинамічний-аналіз-теплових-процесів.pdf.

2.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчального курсу «Термодинаміка та тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня / уклад.: А. О. Редько, Ю. О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 26 с.

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Методичні-вказівки-до-виконання-практичних-робіт-з-навчального-курсу-Термодинаміка-та-тепломасообмін.pdf.

3.Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка та тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня / Укладачі А. О. Редько, Ю. О. Бурда. Харків: ХНУБА, 2021. 140 с

http://tgvtver.com/wp-content/uploads/2023/02/Конспект-лекцій-з-дисципліни-Термодинаміка-та-тепломасообмін.pdf

 

2019 рік

Наукові статті

 1. Andriy Redko, Ihor Redko, Oleksandr Priymak, Yurii Burda Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 28, 2019

Статті в зарубіжних журналах

 1. Andriy Redko, Oleksandr Redko, Natalia Kulikova, Yurii Burda Mathematical modeling of complex heat transfer in a closed internal volume of a high-temperature radiant heater// BoZPE 2019;(2):137–145 (Poland)
 2. Red’ko A.A., Red’ko I.A., Burda Y.A., Red’ko A.F., Pavlovskii S.V. Radiative Heat Transfer Processes in Heating Open Platforms// Journal of Engineering Physics and Thermophysicsthis link is disabled, 2020, 93(6), pp. 1520– 1528doi.org/10.1007/s10891-020-02256-8.https://link.springer.com/article/10.1007/s10891-020-02256-8

Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

 1. А. Redko, Dzhyoiev, A. Davidenko, A. Pavlovskaya, S. Pavlovskiy, I. Redko,  N. Kulikova, O.Redko Aerodynamic Processes and Heat Exchange in the Furnace of a Steam Boiler with a Secondary Emitter// Alexandria University,Alexandria Engineering Journal, Volume 58, Issue 1, March 2019, Pages 89-101. ( SCOPUS).
 2. A.А. Редько,В. Давиденко, A.A. Павловская, Н.В. Куликова, С.В. Павловский, И.А. Редько Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в топке парового водотрубного котла де-10/14 с вторичным трубчатым излучателем// Инженерно-физический журнал, март-апрель, Том 92, №2, 2019. (SCOPUS).
 3. Andriy Redko, Igor Redko, Serhii Pavlovskiiy, Nataliia Kulikova, Artem Cherednik, Oleksandr Redko Entropy generation analysis and thermal characteristics of radiation heating system// Thermal Science – Online First https://doi.org/10.2298/TSCI190216327R (SCOPUS).
 4. Andriy Redko, Oleksandr Redko, Natalia Kulikova, Pavlovsky Serhii, Burda Yurii Numerical Analysis of Parameters of the Radiant Heating System with Radiating Panels// PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 1 (45) 2020 DOI: 10.5281/zenodo.3713405 (WOS)

Підручник

Підручник «Low-Temperature Energy Systems with Applications of Renewable Energy» (Redko A., Redko O., DiPippo R.) Academic Press, 23rd October 2019, 394p. ISBN електронної книги: 9780128166024.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.О., Павловська А.О. Комбінована схема утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючих агрегатів//74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, 5 – 6 березня 2019 р.
 2. Редько А.О., Павловська А.О. Комбінована енергетична установка в системах утилізації теплоти відхідних газів// ХІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ» 21-22 травня 2019 року
 3. Редько А.О., Редько І.О., Джиоєв Р.Л. Приймак О.В. Оптимізація параметрів теплової мережі при зниженому температурному графіку// ХІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ» 21-22 травня 2019 року

 

2018 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Редько И.А., Приймак А.В., Ланцберг Н.Г. Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 24. Київ: КНУБА, 2018. – 60с. Фах.вид
 2. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловская А.А., Куликова Н.В., Редько И.А. Влияние характеристик вихревого горелочного устройства на эффективность теплообмена в топке парового котла// Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», 2018. – № 2. – С.30-36. Фах.вид
 3. Редько А.А., Приймак А.В., Редько А.Ф. Оптимизация параметров тепловой сети при пониженном температурном графике// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 27. Київ: КНУБА, 2018. – 79с. Фах.вид
 4. Редько А.О., Редько І.О., Приймак О.В. Чисельне дослідження процесу спалювання низькокалорійного газу в змішувальному повітронагрівачі// Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі», Вип. 11, Київ, 2018. с. 87-94. Фах.вид

 Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

 1. Redko, N. Kulikova, S. Pavlovskiy, O.Redko Simulation and optimization of heat-exchanger parameters of heat pipes by changes of entropy// Heat Transfer Research, Volume 49, 2018, Issue 16, pages 1545-1557. SCOPUS.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Редько І.О., Костюк В.Є., Кирилаш О.І. Вихрова топка для спалювання твердого палива. Патент на корисну модель №122913 Україна МПК F23B 70/00, F23C 10/10, F23B 101/00, F23C 101/00.// № u 2017 09470; заявл. 27.09.2017, опубл. 25.01.2018, Бюл. №2.

 

2017 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Павловская А.А.,Давиденко А.В., Редько И.А. Снижение выбросов оксидов азота при сжигании подготовленной газовоздушной смеси в вихревой горелке// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА, 2017.– №21.– С.96–105. Фах.вид.
 2. Редько А.О., Шепітчак В.Б.,Спондинюк Н.А. Техніко-економічне обгрунтування системи теплозабезпечення з використанням інфрачервоних електричних поворотних нагрівачів// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХНУБА, 2017.–№3(88).– С.212-215. Фах.вид.
 3. Редько А.О., Шепітчак В.Б., Желих В.М. Дослідження інфрачервоних систем опалення при їх застосуванні у виробничих приміщеннях// Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 9. – К.:КНУБА, 2017 р. – 254-258с. Фах.вид.
 4. Редько А.А., Павловская А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В. Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в вихревой горелке котла ДЕ-10/14// Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Київ, 2017. – №9. – 198-203с.
 5. А. Редько, І. Редько Интенсификация теплообмена в низкотемпературном кипящем слое// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2017, № 5 (71)
 6. А.О. Редько, І.О. Редько, О.В. Приймак, В.Є. Костюк, О.І. Кирилаш, В.М. Норчак Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА, 2017.– №22.– С.43–49. Фах.вид.
 7. Редько А.А., Павловская А.А., Давиденко А.В., Куликова Н.В., Редько И.А. Исследование возможности минимизации объёма выбросов оксидов азота при сжигании газообразного топлива в топке водотрубного котла// Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2017. – №3-4. – С. 54-60. Фах. вид.
 8. Редько А.А., Редько И.А., Давиденко А.В. Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах// Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. 2017. Вип. 134. С. 37-40.

Статті в зарубіжних журналах

 1. Redko A., Cherednik A., Lantsberg N., Kulikova N., Redko A. Optimization of parameters of heating system with low temperature water panels by changes of entropy// International Journal of Energy and Environment, Volume 8, Issue 2, 2017, pp. 175-188.

Статті в наукометричних базах даних Scopus та  Web Of Science (WOS)

 1. Редько А.А., Давиденко А.В.,Павловский С.В.,Куликова Н.В.,Павловская А.А.,Редько И.А. Моделирование рабочих процессов в топке парового водотрубного котла с целью снижения выбросов оксида азота// Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». Молдова, 2017. – №1(33). – 54-65с. (WOS)
 2. Редько А.А., Редько B.А. Численное исследование процесса сжигания низкокалорийного газа в подовой горелке// Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». Молдова, 2017. – №2(34). – 72-81с. (WOS)
 3. Редько А.А., Редько А.Ф., Редько И.А. Сжигание твёрдого топлива в вихревой топке со встречными закрученными потоками// Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». Молдова, 2017. – №3(35). – 33-44с. (WOS)

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Павловская А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В. Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в вихревой горелке котла ДЕ-10/14.// Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Енергоінтеграція – 2017», 26-28 квітня, Київ, Україна.
 2. Редько А.О., Редько І.О., Приймак А.В. Сжигание твёрдого топлива в вихревой горелке// Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енерго- ресурсозбереження та екології», 10-11 жовтня, 2017, Одеса
 3. Redko A.A., Davidenko A.V., Pavlovskaya A.A. Reduction of nitrogen oxide emissions when burning gas in a boiler furnace with a secondary radiator// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук», 27–28 грудня 2017 р. у місті Люблін, Республіка Польща.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Редько І.О., Павловський С.В., Норчак В.І. Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі. Патент на корисну модель №118021 Україна, МПК F23С 10/00, F23B 30/00, F23В 70/00, F23G 5/00.// № а 2017 02333; заявл. 13.03.2017, опубл. 25.07.2017, Бюл. №14.
 2. Редько А.О., Редько І.О. Вихрова топка для спалювання твердого палива в циркулюючому киплячому шарі. Патент на корисну модель №118549 Україна, МПК F23В 70/00, F23С 10/10.// № u 2017 02436; заявл. 16.03.2017, опубл. 10.08.2017, Бюл. №15.
 3. Редько А.О., Редько І.О., Павловський С.В., Норчак В.І. Котел вихровий жаротрубний. Патент на корисну модель №118639 Україна, МПК F23С 5/00, F23G 5/00.// № а 2017 02093; заявл. 06.03.2017, опубл. 28.08.2017, Бюл. №16.
 4. Редько А.О., Редько І.О.Пристрій для спалювання палива в циркулюючому киплячому шарі. Патент на корисну модель №118638 Україна, МПК F23С 10/10, F23В 70/00.// № а 2017 02091; заявл. 06.03.2017, опубл. 28.08.2017, Бюл. №16.
 5. Редько А.О., Редько І.О., Павловський С.В., Норчак В.І. Котел жаротрубний. Патент на корисну модель №118950 Україна, МПК F22В 5/00, F22В 37/20.// № а 2017 02091; заявл. 02.03.2017, опубл. 11.09.2017, Бюл. №17.
 6. Редько А.О., Редько І.О.Пристрій для спалювання твердого палива. Патент на корисну модель №119243 Україна, МПК F23С 10/18, F23В 70/00.// № а 2017 02191; заявл. 09.03.2017, опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
 7. Редько А.О., Редько І.О.Топка котла з циркулюючим киплячим шаром. Патент на корисну модель №119662 Україна, МПК F23С 10/10, F23С 101/00, F23В 70/00.// № а 2017 03728; заявл. 18.04.2017, опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.

 

2016 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Чередник А.Д., Ланцберг Н.Г.,Куликова Н.В., Редько А.Ф. Моделирование и оптимизация параметров процесса теплообмена инфракрасных низкотемпературных водяных потолочных панелей// Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 8. – К.:КНУБА, 2016 р. – 444с. Фах.вид.
 2. Редько А.А., Давіденко А.В., Павловський С.В., Кулікова Н.В.,Костюк В.Є., Кирилаш І.О. Моделювання процесів теплообміну в топках водотрубних котлів ДКВР (ДЕ) – 10/14// Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: Теорія та практика будівництва. – 2016. – №844. – С.180-187. Фах.вид
 3. Редько А.А., Куликова Н.В., Ланцберг Н.Г., Редько А.Ф. Моделирование и оптимизация параметров теплообменников методами неравновесной динамики// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА,2016.– №19.– С.37–49. Фах.вид.
 4. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В., Куликова Н.В., Редько И.А. Численное моделирование теплообмена в топке водотрубного парового котла ДЕ-10/14 при различной тепловой нагрузке// Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”,2016.– №3.– С.21–29. Фах.вид.
 5. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В., Костюк В.Е Моделирование аэродинамических процессов водотрубного парового котла ДКВР(ДЕ)-10/14// Вестник НТУ “ХПИ”. Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2016. – № 44 (1216). – С. 100 – 107. Фах. вид.
 6. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В., Куликова Н.В., Редько И.А. Численное исследование аэродинамических процессов в топке водотрубного парового котла при различных эксплуатационных режимах// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА,2016.– №20.– С.71–80. Фах.вид.
 7. Редько А.А., Павловская А.А., Давиденко А.В.,Куликова Н.В, Редько И.А. Аэродинамические процессы в топке водотрубного котла ДЕ-10/14 при различных параметрах закрученного потока// Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”,2016.– №4.– С.80–87. Фах.вид.

Тези доповідей на конференціях

 1. А.Redko, N.Kulikova, S.Pavlovskyi, V.Bugai, O.Redko Efficiency of Geothermal Power Plant Cycles with Different Heat-Carriers//41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016
 2. Редько А.А., Чередник А.Д., Ланцберг Н.Г., Куликова Н.В., Редько А.Ф. Моделирование и оптимизация параметров процесса теплообмена инфракрасных низкотемпературных водяных потолочных панелей// Шоста міжнародна науково-практична конференція «Енергоінтеграція-2016», Україна, Київ, 13-15 квітня 2016 року.
 3. Редько А.А., Редько А.Ф., Павловский С.В., Куликова Н.В. Каскадная теплоутилизационная установка ГТУ магистральных газопроводов// Трубопроводный транспорт – 2016: материалы Х международной учебно-научно-практической конференции, Уфа: изд-во УГНТУ, 2016. – с. 380 – 382.
 4. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В., Куликова Н.В. Моделирование теплообмена в топках водотрубных котлов// XIX international scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education», New York. USA, 21-22 July, 2016, pp. 17-19.
 5. Редько А.О., Давіденко А.В. Екологічні характеристики парового водотрубного котла ДКВР – 10/14// XVI Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы энергетики и экологии» Одесской национальной академии пищевых, Одесса, 5-8 октября. –
 6. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В. Компьютерное моделирование при модернизации водотрубного парового котла ДКВР (ДЕ) – 10/14// VII всеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур», ХНУБА, Харків, 11-12 жовтня 2016. – с. 105-107.
 7. Редько А.О., Давіденко А.В., Павловський С.В.,Кулікова Н.В.,Костюк В.Є., Кирилаш І.О. Моделювання процесів теплообміну в топках водотрубних котлів ДКВР (ДЕ) – 10/14// Міжнародна науково-технічна конференція «ЕкоКомфорт», Львів, 11-12 жовтня 2016.
 8. Редько А.А., Давиденко А.В., Павловский С.В.,Куликова Н.В.,Кирилаш Е.О.,Костюк В.Е. Моделирование аэродинамических процессов водотрубного парового котла ДКВР (ДЕ) – 10/14// XVI международная конференция «Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2016), Одесса, 12-16 сентября. с. 55, 2016.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Павловський С.В., Пригункова А.В., Кулікова Н.В., Павловська А.О., Поволочко В.Б., Федяй Б.М., Редько О.Ф. Паровий водотрубний котел. Патент на корисну модель №110013 Україна, МПК F22B 1/00, F22B 19/00, F23C 9/00.// № u 2016 01997; заявл. 14.03.2016 № 4728/ЗУ/16, опубл. 26.09.2016, Бюл. №18.
 2. Редько А.О., Павловський С.В., Пригункова А.В., Кулікова Н.В., Павловська А.О., Поволочко В.Б., Федяй Б.М., Редько О.Ф. Паровий водотрубний котел. Патент на корисну модель №112470 Україна, МПК F22B 1/00, F22B 19/00, F23C 9/00.// № а 2016 02557; заявл. 05.04.2016 № 5977/ЗА/16, опубл. 26.12.2016, Бюл. №24.

 

2015 рік

Наукові статті

 1. Чередник А.Д., Редько А.А., Гвоздецкий А.В. Эффективность систем лучистого отопления с низкотемпературными водяными панелями// Вісник Криворізького національного університету, вип. 39, с. 48 – 51, 2015. Фах.вид.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Редько А.Ф., Кологривов М.М. Теплоутилизационная система комбинированного использования теплоты выхлопных газов ГТУ магистральных газопроводов// Трубопроводный транспорт – 2015: материалы Х международной учебно-научно-практической конференции, Уфа: изд-во УГНТУ, 2015. – с. 380 – 382.
 2. А.Redko, N.Kulikova, Pavlovskyi, V.Bugai, O.Redko Effect of the Working Medium on the Thermodynamic Efficiency of Geothermal Power Stations// Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia 19 – 25 April 2015

 

2014 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Куликова Н.В. Термодинамическая модель утилизатора на тепловых трубах// Холодильная техника и технология.- Одесса.- 2014.– Вип. №2.– С.51-55. Фах.вид.
 2. Редько А.А., Компан А.И., Бугай В.С. Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА,2014.– №17.– С.48–56. Фах.вид.
 3. Редько А.А., Бугай В.С., Куликова Н.В. Определение температуры оребренной поверхности теплоутилизатора котельного агрегата при глубоком охлаждении продуктов сгорания (отходящих газов)// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2014.–№3(77).– С.114-116. Фах.вид.

Статті в зарубіжних журналах

 1. Редько А.А., Чередник А.Д. Эффективность инфракрасных водяных отопительных панелей// Commission of motorization and energetic in agriculture – Lublin-Rzeszow: 2014. –Vol.16.– No.6.– рр. 69-76 (Motrol). Провідне закордонне видання.
 2. Редько А.А., Куликова Н.В. Оптимизация параметров теплоутилизатора на тепловых трубах// Вестник Вологодского государственного университета, Вологда.– 2014.– №. 5.–С. 8-11. Провідне закордонне видання.
 3. Редько А.А., Куликова Н.В. Simulating heat-transfer processes in two-phase heat-utilizer at heat pipes// Structure and environment. – Kielce: 2/2014–Vol.6.– рр. 35-43. Провідне закордонне видання

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Куликова Н.В. Термодинамическая модель теплоутилизатора на тепловых трубах// Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования. Материалы девятой международной научно-технической конференции, г. Вологда,18-19.03. 2014 года. с.122-125.
 2. А.REDKO, N.KULIKOVA, S.PAVLOVSKYI, V.BUGAI, O.REDKO Using the Mixtures of Saturated Hydrocarbons with Fluorinated Esters in the Supercritical Cycles of Binary Power Plants// Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 24-26, 2014
 3. Редько А.А., Бугай В.С., Куликова Н.В Определение температуры оребренной поверхности теплоутилизатора котельного агрегата при глубоком охлаждении продуктов сгорания// IV Всеукраїнський  науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур»,2014г., с.89-94
 4. Редько А.А., Будлянский С.В. Аналитическое исследование влияния высокотеплопроводных инклюзивов различной формы на интенсивность процессов теплообмена при зарядке и разрядке теплового акумулятора// IV Всеукраїнський  науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур»2014г. С.74-79

 

2013 рік

Наукові статті

 1. Редько А.О., Редько О.Ф., Компан А.І. Утилізація теплоти викидних газів газотурбінних установок ГПА магістральних газопроводів// Нафтогазова галузь України. 2013. – №2. – С.67-70. Фах.вид.
 2. Редько А.О., Компан А.І., Шелест С.Б. Когенераційна схема використання ВЕР газопереробного заводу// Нафтогазова галузь України. 2013. –№3. – С.33-36. Фах.вид.
 3. Редько А.А., Компан А.И.,Редько А.Ф., Голышев А.М. Когенерационная энергетическая установка в тепловой схеме обжиговой машины железнорудных окатышей// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков.2013.– №03(109).– С.18–24. Фах.вид
 4. Редько А.А. Термодинамическая эффективность процессов преобразования низкопотенциальной теплоты в энергетических установках с органическим теплоносителем// Доповіді Національної академії наук України, Математика, Природознавство, Технічні науки, Сектор: Енергетика, 2013.–№3.– С.71–75. Фах.вид.
 5. Редько А.А., Компан А.И., Павловский С.В. Когенерационная установка в тепловой схеме утилизации вторичных энергоресурсов промышленности предприятий// Экология и промышленность. 2013.– №3 (36) .– С.99–105. Фах.вид.
 6. Редько А.О., Компан А.Ы., Павловський С.В., Редько О.Ф., Поволочко В.Б. Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013.– № №755.– С.350–356. Фах.вид.

 Статті в зарубіжних журналах

 1. Редько А.А., Редько А.Ф., Компан А.И., Павловский С.В. Математическое моделирование параметров утилизационной энергетической установки с органическим теплоносителем// Commission of motorization and energetics in agriculture– Lublin-Rzeszow: 2013.– 15.–N6.– рр. 51–58( Motrol). Провідне закордонне видання.
 2. Редько А.А., Куликова Н.В. Эффективность двухступенчатого теплоутилизатора на тепловых трубах// Commission of motorization and energetics in agriculture– Lublin-Rzeszow: 2013.– Vol.15.–N– рр. 77–84( Motrol). Провідне закордонне видання.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Компан А.И., Редько А.Ф. Термодинамическая эффективность каскадной утилизационной энергетической установки// XIII-я международная научно-практическая конференция “Интегрированные технологии и энергосбережение “ИТЭ-2013”, 13-16 мая 2013 г. Харьков.2013.– №2.– С.140–144.
 2. REDKO, V. BUGAI Rational thermo-dynamic parameters of cycles of a multi-stage geothermal power station// Thirty-Eighth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 11-13, 2013.– 4 pp.
 3. Редько А.А., Компан А.И., Павловский С.В. Когенерационная установка в тепловой схеме утилизации вторичных энергоресурсов промышленных предприятий// ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь». Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды. II Межотраслевая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов в области проектирования предприятий горно-металлургического комплекса, энерго и ресурсосбережения и защиты окружающей природной среды (27–28 марта 2013 г., г.Харьков) .– С.152–164.
 4. Редько А.А., Компан А.И., Павловский С.В. Когенерационная установка в тепловой схеме утилизации вторичных энергоресурсов промышленных предприятий// ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» XXI Международная научно-практическая конференция и выставка ярмарка Казантип-ЭКО-2013 (3-7 июня 2013г. Щёлкино, АР Крым) Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения Сборник трудов в трёх томах Том 1. – С.152–160.
 5. Редько А.А., Куликова Н.В. Утилизация теплоты уходящих газов котельных агрегатов с применением двухступенчатых теплоутилизаторов на тепловых трубах// Материалы Международного энергетического форума «Энергоэффективные технологии в современном учреждении» г.Вологда, 21-22 октября 2013г. – С.92–96.
 6. Редько А.А., Павловский С.В., Редько А.Ф., Компан А.И. Утилизация теплоты уходящих газов газотурбинных установок ГПА магистральных газопроводов// Тюменский государственный нефтегазовый университет нефть и газ Западной Сибири Материалы Международной научно-технической конференции посвященной 50-летию Тюменского индустриального института Т.1 С.129-135,2013г.
 7. Редько А.А., Павловский С.В., Редько А.Ф., Компан А.И. Процессы преобразования теплоты уходящих газов в электроэнергию в утилизационной энергетической установке топливоиспользующего агрегата// Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, Інтеграція науки і практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26.11.2013 р. С.94-98.
 8. Редько А.А., Куликова Н.В. Утилизация теплоты уходящих газов котельных агрегатов с применением двухступенчатых теплоутилизаторов на тепловых трубах// Київський інститут технологій та дизайну, II міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет» м. Київ. 21.11. 2013 р. С.135-139
 9. Редько А.О., Кулікова Н.В. Підвищення ефективності використання палива в котельних установках шляхом глибокої утилізації теплоти відхідних газів// Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, Інтеграція науки і практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26.11.2013 року. С.100-103
 10. Редько А.А., Чередник А.Д. Экспериментальное исследование плотности теплового потока инфракрасных отопительных панелей// Київський інститут технологій та дизайну, II міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет» м. Київ. 21.11.2013 року. С.189-194

2012 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Редько А.Ф., Павловський С.В. Термодинамическая эффективность теплоутилизационных энергоустановок со сверхкритическим циклом органического теплоносителя// Холодильная техника и технология.– Одесса.– 2012.– №1.– С.36–38. Фах.вид.
 2. Редько А.А., Павловський С.В. Выбор рабочего вещества для когенерационного силового контура котельного агрегата// Энергетика и электрификация.– 2012.– №2.– С. 24–27. Фах.вид
 3. Редько А.А., Компан А.И. Утилизация теплоты уходящих газов промышленных печей и технологических топливоиспользующих агрегатов для производства электроэнергии// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков.2012.–№05(99).– С.51–56. Фах.вид.
 4. Редько А.А., Ланцберг Н.Г., Куликова Н.В. Конденсационные теплообменники на тепловых трубах в системах утилизации теплоты уходящих газов котельных установок// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2012.–№70.– С.359-363. Фах.вид.

Статті в зарубіжних журналах

 1. Редько А.А., Компан А.И.,Редько А.Ф., Кошельник В.М. Технологические схемы комбинированной выработки теплоты и электроэнергии стекловаренных печей// Commission of motorization and energetics in agriculture– Lublin-Rzeszow: 2012.– Vol.14.–N– рр. 189–195. (Motrol). Провідне закордонне видання.

Тези доповідей на конференціях

 1. А. Redko Rational thermo-dynamic parameters of cycles of a multi-stage geothermal power station// Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 30 – February 1, 2012.– 8 pp
 2. Редько А.А., Редько А.Ф., Бугай В.С. Напрями підвищення ефективності використання джерел теплової енергії на гібридній паливно-геотермальній енергетичній станції// Achievement of high school – 2012: VIII междунар. научн.-практ. конф. 17–25 ноября 2012г.: тезисы докл.– София: «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2012.– Т24.– С. 8–10.
 3. Редько А.О., Редько О.Ф., Павловський С.В., Шилін В.В. Утилизация теплоты уходящих газов котельных агрегатов для когенерации электроэнергии// Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців нафтогазової галузі, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 3-6 жовт. 2012 р..– С.28–33.
 4. Редько А.О., Редько О.Ф., Павловський С.В., Компан А.І., Півненко Ю.О. Теплоутилізаційна енергетична установка з когенерацією електроенергії//67-а науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, присвячена 150 річчю народження О.М. Бекетова, Харків, ХНУБА, 28 лютого-1березня 2012р. – С.112–116.
 5. Редько А.О., Ланцберг Н.Г., Кулікова Н.В. Теплотехнічні характеристики теплоутилізаторів на теплових трубах// V міжнародний науковий семінар “Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур” м.Харків, 2012. – С.108–114.
 6. Редько А.О., Павловський С.В. Утилізація теплоти викидних газів котельних установок в конденсаційних апартах// V міжнародний науковий семінар “Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур” м.Харків, 2012. – С.33–36.
 7. Редько А.О., Бугай В.С. Ексергетичний аналіз роботи гібридної паливно-геотермальної енергетичної станції з тепловим насосом// V міжнародний науковий семінар “Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур” м.Харків, 2012. – С.12–18.
 8. Редько А.А., Павловский С.В., Компан А.И.,Загребельный И.Н., Пивненко Ю.А. Утилизация теплоты в энергетической установке с органическим теплоносителем// XII международная научно-практическая конференция “Интегрированные технологии и энергосбережение “ИТЭ-2012”, 14-17 мая 2012 г. Харьков– С.27–34.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.А., Павловский С.В., Компан А.И., Пивненко Ю.А. Теплоутилізаційна енергетична установка. Патент на корисну модель №71670 Україна, МПК F01К 23/00.//№ u 2011 15016; заявл. 25.07.12; опубл. 25.07.12, Бюл. № 14.

 

2010 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А. Анализ термодинамических параметров циклов ГеоЭС// Енергетика, економіка, технології, екологія. – К.:НТУУ “КПІ”,2010.–№1.–С.22–29.
 2. Редько А.А.,Редько А.Ф., Болотских Н.Н., Емельяненко Н.Г. Экспериментальные исследования плотности теплового потока при лучисто-воздушном отоплении производственного помещения// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА,2010.– №.52.– С.328–338.
 3. Редько А.А. Теплотехнические характеристики теплообменников геотермальных систем теплоснабжения в условиях образования твердых отложений// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2010.– №56.– С. 238–241.
 4. Редько А.А., Овчаренко А.Ю. Блочно-модульная геотермальная энергетическая станция на базе струйно-реактивной турбины ПТГА-475-24/0,5// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков: НТУ “ХПИ”, 2010.– №1.– С. 39–45.
 5. Редько А.А., Бугай В.С. Экспериментальное исследование гидравлических режимов геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения при эрлифтной эксплуатации// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2010.– №–С.60–67.
 6. Редько А.А. Рациональные термодинамические параметры циклов многоступенчатой геотермальной энергетической станции// Проблемы машиностроения.– Харьков: ИПМаш НАН Украины, 2010.– №4.– С. 76–82
 7. Редько А.А., Харлампиди Д.Х. Возможности использования двухступенчатых теплонасосных установок в системах геотермального теплоснабжения// Науковий вісник Національного гірничого університету.– Д.: НГУ, 2010.– №4.– С. 101–106.
 8. Редько А.А., Бугай В.С. Оптимизация параметров геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения// Науковий вісник Національного гірничого університету.– Д.: НГУ, 2010.–№5.– С. 99–105.
 9. Редько А.А. Эксергетический анализ циклов геотермальных станций// Энергетика и электрификация.– 2010.– №6.– С. 61–65.
 10. Редько А.А. Гибридная топливно-геотермальная система теплоснабжения с автономным электроснабжением// Інтегровані технології та енергозбереження.–Харків: НТУ “ХПІ”, 2010.– №1.– С. 25–29.
 11. Редько А.А. Прогнозирование температурного режима геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения в условиях длительной эксплуатации// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА. – 2010. – №58.– С.291–295.
 12. Редько А.А., Павловский С.В. Повышение эффективности извлечения геотермальних вод с применением стеклопластиковых материалов// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА,2010.– №58.– С. 259–263.
 13. Редько А.А., Бережко Ю.В., Онищенко А.А., Загребельный И.Н. Современное состояние мировой геотермальной энергетики// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков, 2010.– №9(79).– С.34–41
 14. Редько А.А., Бережко Ю.В., Онищенко А.А., Загребельный И.Н. Современное состояние мировой геотермальной энергетики// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков.2010.– №9(79).– С.34–41.

Статті в зарубіжних журналах

 Редько А.А., Павловский С.В., Бережко Ю.В., Онищенко А.А., Загребельный И.Н. Прогнозирование температурного режима подземного коллектора геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения// Motoryzacja i energetyka Polnictwa.– Lublin: Komisja Motoryzacji i Energetyki Polnictwa PAN, 2010.– 12А.– рр. 145–152. (Motrol.)

Тези доповідей на конференціях

 1. Redko, D. Kharlampidi Heat pumps with high-temperature heat-carrier in decentrilized systems of building heating// World Geothermal Congress 2010. –Bali. –Indonesia:Stanford University. –2010.
 2. Redko, S Pavlovskiy, D. Kharlampidi The analysis of operating conditions of geothermal heat pump units// World Geothermal Congress 2010. –Bali. –Indonesia:Stanford University. –2010.
 3. Редько А.А., Бережко Ю.В., Онищенко А.А., Шепеленко Е.Н. Оптимизация параметров высокотемпературной каскадной теплонасосной установки// UKR-POWER 2010 Комплексное решение проблем энергсбережения в промышленной и коммунальной энергетике: материалы XXVII международной конференции, Ялта (АР Крым). – 2010.– С.60–63.
 4. Редько А.А., Бугай В.С., Горожанкин С.А., Лукьянов А.В. Гидравлические режимы эксплуатации геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения// Уход от газовой зависимости. Проблемы и перспективы: междунар. конф.,16–20 марта 2010 г.: тезисы докл. – К.: Ассоциация теплоэнергетических компаний Украины, 2010.– С.41–44.
 5. Редько А.А. Геотермальная энергетическая станция с каскадным бинарным циклом// ІІ всероссийская научно – практическая конференция «Системы обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и системы транспортировки теплоты» – Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2010.С.34–41.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Авдеева С.М., Болотських М.М. Пристрій для променевого опалювання. Патент №89659 Україна, МПК F24D 10/00, F23D 14/12, F24F 5/00, F24C 3/00.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.– № a200709494; заявл. 21.08.07; опубл. 25.02.10, Бюл. №4.
 2. Редько А.О., Краснопольський В.А., Павловський С.В. Пристрій для геотермального теплопостачання. Патент №90792 Україна, МПКF24D11/00,F24J /00.// № a200811912; заявл. 07.10.08; опубл. 25.05.10, Бюл. № 10.
 3. Редько А.О., Редько О.Ф. Пристрій для трансформації теплоти Патент №91413 Україна, МПК F24D 10/00.// № a200811920; заявл. 07.10.08; опубл. 26.07.10, Бюл. №14.
 4. Редько А.О., Горожанкін С.А., Бугай В.С. Спосіб трансформації геотермальної теплоти Патент на корисну модель №52126 Україна, МПК F24J 3/08.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – № u201002918; заявл. 15.03.10; опубл. 10.08.10, Бюл. №15.
 5. Редько А.О., Бугай В.С., Горожанкін С.А., Бережко Ю,В. Пристрій для перетворення геотермальної енергії Патент на корисну модель №53278 Україна, МПК F24J 3/00.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.– № u201007729; заявл. 21.06.10; опубл. 27.09.10, Бюл.№18.
 6. Редько А.О., Бугай В.С., Горожанкін С.А., Оніщенко А.О. Комбінований паливно-геотермальний пристрій. Патент на корисну модель №54958 Україна, МПК F 24 J 3/00// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – № u201007743; заявл. 21.06.10; опубл. 25.11.10, Бюл. № 22.

Наукові роботи, що опубліковані після  захисту докторської дисертації.

Наукові статті

 1. Редько А.А., Павлоский С.В. Усовершенствованная тепловая схема котельной установки с когенерацией электроэнергии// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков,2011.– №11(93).– С.22–27. Фах.вид.
 2. Редько А.О., Харлампіді Д.Х., Тарасова В.А. Анализ режимів роботи геотермальних теплонасосних установок// Нова тема.–К.:2011.– №3.– C.31.–34. Фах.вид.
 3. Редько А.О., Павловський С.В. Термодинамічна ефективність теплоутилізаційних установок з каскадним циклом органічного теплоносія // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”,2011.– №4.– С.17–22. Фах.вид.
 4. Редько А.О., Харлампіді Д.Х., Тарасова В.А. Основи проектування тепло насосної установки з горизонтальним ґрунтовим теплообмінником// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА, 2011.– №15.– С.3–13. Фах.вид.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Павловский С.В., Компан А.И., Пивненко Ю.А. Утилизация теплоты уходящих газов промышленных топливоиспользующих источников для производства электроэнергии// Международная конференция UKR-POWER 2011 «Проблемы энергоснабжения, безопасности, экологии в промышленной коммунальной энергетике» 07–09 декабря 2011 г.: тезисы докл. – К.: Ассоциация теплоэнергетических компаний Украины, 2011.– С.75–77.
 2. Redko Thermodynamic analysis of cycles of the cascade heat pump plant// Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 31 – February 2, 2011.– 7 pp.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Бугай В.С., Павловський С.В. Теплообмінник для систем геотермального теплопостачання. Патент на корисну модель №57820 Україна, МПК F24J 3/08.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – № u201010793; заявл. 7.09.10; опубл. 10.03.11, Бюл. №5.
 2. Редько А.О., Бугай В.С., Поволочко В.Б. Пристрій для геотермального енергопостачання Патент на корисну модель №61496 Україна, МПК F 24 J 3/00. Харківський державний технічний університет  будівництва та архітектури. – № u201014513; заявл. 06.12.10; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14.

 

2009 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А. Гибридная топливно-геотермальная энергетическая станция// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.–Харьков: НТУ “ХПИ”,2009.– №6.– С.16–22.
 2. Редько А.А., Кононенко А.П. Повышение энергетической эффективности циркуляционных геотермальных систем// Науковий вісник Національного гірничого університету. – Д.: НГУ,2009.– №3.– С.16–23.
 3. Редько А.А., Бугай В.С. Технико-экономические показатели геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения с горизонтальными и вертикальными скважинами// Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009.– №3.– С.17–22.
 4. Редько А.А. Термодинамические параметры геотермальной электрической станции с бинарным сверхкритическим циклом// Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009.– №4.– С.81–85.
 5. Редько А.О.,Бугай В.С. Термо-економічні показники геотермальної системи теплопостачання// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2009.– №655.– С. 235–241.
 6. Редько А.А., Харлампиди Д.Х. Исследование термодинамических режимов геотермальных теплонасосных установок// Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.– Макіївка: ДонНАБА, 2009.– №2(76).–С. 86–98.
 7. Редько А.О., Бугай В.С., Кулікова Н.В. Про можливість створення геотермальної циркуляційної системи теплопостачання на базі існуючих заводнених газових свердловин Волохівського газоконденсатного родовища Харківської області// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2009.–№.41.– С. 107–111.
 8. Редько А.А. Термодинамическая эффективность циклов геотермальных энергетических станций// Енергетика, економіка, технології, екологія.– К.:НТУУ “КПІ”, 2009.– №1(24).– С.3–8.
 9. Редько А.А. Термодинамические параметры геотермальной энергетической станции с фреоновым теплоносителем в бинарном цикле// Енергетика, економіка, технології, екологія. – К.:НТУУ “КПІ”, 2009.– №2(25).– С. 11–16.
 10. Редько А.О. Термодинамічний аналіз циклів каскадної тепло насосної установки// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К.:КНУБА,2009.–№13.– С.66–71.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Павловский С.В., Шепеленко Е.Н. Двухконтурная геотермальная электрическая станция на сверхкритических параметрах// Образование и наука в 21 веке – 2009: материалы 5-й международной практической конференции, София (Болгария). Т. 11., 2009.– С. 29–31.
 2. A. Redko, A.Kononenko, V.Bugai Energy efficiency of geothermal circulating systems of the heat supply// Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції “Energia-2009”, м.Алушта, 2009 Motrol. Motoryzacja I energetyka Polnictwa.–2009. –Vol.11A.– pp. 64–69.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Болотських М.М. Пристрій для променевого опалювання. Патент №87028 Україна, МПК F24D 10/00, F24D 15/00, F24C 15/00.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.– № a200709448; заявл. 20.08.07; опубл. 10.06.09, Бюл. №11.

2007 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Павловский С.В. Повышение эффективности извлечения геотермальних вод с применением стеклопластиковых материалов// III Международная научная конференция «Ресурс и безопасность эксплуатации зданий и сооружений» г.Харьков, 2007.– С. 259–263.
 2. Редько А.А., Авдеева С.В. Эффективность газового радиационного отопления открытых площадок// Международная конференция UKR-POWER 2007 «Проблемы энергоснабжения, безопасности, экологии в промышленной коммунальной энергетике», АІЕТУ, К., 2007.– С. 38–40.
 3. Редько А.А., Авдеева С.В., Болотских Н.Н. Системы газового панельно-лучистого отопления производственного помещения// III Международная научная конференция «Ресурс и безопасность эксплуатаций, зданий и сооружений» г. Харьков, 2007.– С. 219–222.

2008 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Краснопольський А.В., Павловский С.В. Самоциркулирующая система геотермального теплоснабжения// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2008.–№.49.– С.166–169.
 2. Редько А.А., Редько И.А., Харлампиди Д.Х. Ступенчатая система теплоснабжения с теплонасосной установкой// Коммунальное хозяйство городов. – К:«Техніка», 2008.–№.84.– С. 155–158.
 3. Редько А.А. Теплообменники с жидкостным кипящим слоем в системах геотермального теплоснабжения// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2008.–№.47.– С. 213–217.
 4. Редько А.А. Перспективы использования геотермальной энергии за рубежом и в Украине// Коммунальное хозяйство городов. – Харьков: ХНАГХ, 2008.– №81.– С. 202–208.
 5. Редько А.А. Внутрискважинные теплообменники с жидкостным кипящим слоем в геотермальних циркуляционных системах// Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.– Макіївка: ДонНАБА, 2008.– №2(70).–С.87–92.
 6. Редько А.А., Краснопольський А.В., Павловский С.В. Теплообменники со взвешенным слоем твердых частиц в системах геотермального теплоснабжения// Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: сборник научных трудов. – Харків: ВОДГЕО, 2008.– С.159–165.
 7. Редько А.А., Харлампиди Д.Х. Тепловые насосы с высокотемпературным теплоносителем в децентрализованных системах отопления зданий// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит.– Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008.– №5.– С. 29–38.
 8. Редько А.О., Харлампіді Д.Х. Аналіз режимів роботи геотермальних теплонасосних установок// Нова тема.–Київ:КНУБА,2008.– №4.– C.21–26.
 9. Редько А.О., Харлампіді Д.Х. Методика розрахунку характеристик геотермальних теплонасосних установок// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.– Київ: КНУБА, 2008.– №– С.80–92.
 10. Редько А.А. Авдеева С.М. Эффективность применения системы газового лучисто-панельного отопления// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2008.–№.50.– С. 190–193.
 11. Редько А.А. Авдеева С.М. Моделирование системы газового лучисто-панельного отопления// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2008.–№.51.– С.194–198.

 

2006 рік

Наукові статті

 1. Редько А.А., Гвоздецкий А.В., Тулулопе Одунлами Эффективность солнечного колектора с остеклением типа «тепловое зеркало»// Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.– Макіївка: ДонНАБА,2006.–№2(58).– С. 74–76.
 2. Редько А.О. Теплоутиізаційний енергокомплекс гідротермообробки природного гіпсу в рідинному киплячому шарі під тиском// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2006.–№.35.– С.63–71.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Редько А.Ф., Редько И.А. Экологические и теплотехнические характеристики отопительных котлов с топками кипящего слоя // Politehnika Opolska. Forum Energetykow, 2006. T II, X – C. 377–389.
 2. Редько А.А., Авдеева С.М.Радиационное отопление открытых площадок// I Международная научно-практическая конференция «Современные научные достижения – 2006», Д., – С. 122–124.
 3. Redko Andrey, Tolulope Odunlami Методика оценки термодинамической эффективности отопительно-вентиляционных систем зданий// I Международная научно-практическая конференция «Современные научные достижения – 2006», Д., 2006. – С. 124–127.
 4. Редько А.А., Авдеева С.В. Распределение температуры и плотности лучистого потока в производственном помещении с излучающими горелками// Международная конференция UKR-POWER 2006 «Проблемы энергоснабжения, безопасности, экологии в промышленной коммунальной энергетике» Ассоциация теплоэнергетических компаний Украины. К., 2006.– С. 38–40.

 

2005рік.

Наукові статті

 1. Редько А.А. Термодинамическое равновесие системы двугидрат сульфата кальция-полугидрат-вода// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2005.–№.30, Т.2.– С.90–94.
 2. Редько А.А. Моделирование распределения давления и температуры внутри частицы гипса при дегидратации// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2005.–№.31.– С.304–309.
 3. Редько А.А. Моделирование кинетики дегидратации двуводного сульфата кальция в жидкостном кипящем слое под давлением// Вісник НТУ “ХПИ”.– Нові рішення в сучасних технологіях.–Харків: НТУ “ХПИ”,– №43.– С. 109–113.
 4. Редько А.А. Механические свойства α-полугидрата при дегидратации двуводного гипса в жидкостном кипящем слое под давлением// Вісник ДонНАБА Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві.2005–2(50). Макіївка ДонНАБА, 2005.– С. 63–65.
 5. Редько А.О. Гідродінамічні та теплообмінні характеристики між рідиною та частками гіпсу в фільтруємому щільному та киплячому шарі// Сборник научных трудов. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. (Ч.2.Новейшие технологии диагностики, ремонта и восстановления объектов строительства и транспорта).– Д.: ПГАСА, 2005. №35– С.161–167.

Статті в зарубіжних журналах

 1. Redko A. Thermal and Pressure Effect on the Dehydration Reaction of Gypsum to α-Semihydrate// Politehnika Opolska. Scientific bulletin, 2005. №299, – C. 385–389.

Тези доповідей на конференціях

 1. Редько А.А., Редько И.А. Энерго– и ресурсосбережение в производстве высокопрочного гипса// Материалы ІІІ международной научно- практической конференции «Экология, экономика, энергосбережение» г.Сумы – СумДУ,2005.– C. 73–76.
 2. Редько А.А., Авдеева С.М., Редько И.А. Моделирование процессов радиационного отопления открытых площадок// Сборник научных трудов. Спецвыпуск. Доклады второй крымской научно практической конференции. Киевский национальный университет технологи и дизайна, 2005.– С. 200–204.

 

2004 рік.

Наукові статті

 1. Редько А.А., Стельникова В.А. Образование токсичных веществ при сжигании топлива и их воздействие на окружающую среду// Науковий вісник будівництва.- Харків: ХДТУБА, 2004.–№29.– С.198–202.
 2. Редько А.А., Редько А.Ф, Лысак Л.В. Теплообмен оребренных пучков труб в топках с псевдосжиженым флоем// Politechnika Opolska, IX Forum Energetykow, 2004.– Т.II.–С.483–495
 3. Редько А.А.,Басова Н.М. Рухлинский В.В. Экологические характеристики котельных установок при сжигании твердых топлив в кипящем слое// Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова.-Белгород: БГТУ, 2004.– №8,Ч.IV.–С. 152–154.

Патенти та патенти на корисну модель

 1. Редько А.О., Бабушкін В.І. Пристрій для випалу гіпсу // Деклараційний патент України на винахід № 64968А кл. F27В15/00 від 03.04.03 (опубл. бюл. № 3, 15.03.2004).

 

2003 рік.

Наукові статті

 1. Редько А.О., Бабушкін В.І. Интенсификация процессов тепломассопереноса при дегидратации гипса в кипящем слое под давлением// Науковий вісник будівництва.– Харків: ХДТУБА, 2003.–№.21.– С.75–
 2. Редько А.О., Бабушкін В.І. Дегидратация гипса в кипящем слое под давлением// Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова.-Белгород: БГТУ,2003.– №5.–С. 222–224