Циганенко Геннадій Михайлович

Старший викладач кафедри будівельних конструкцій
E-mail: tsyganenkogm@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3335-4804
Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=eexI7_UAAAAJ&hl=uk

Scopus: Scopus - Author search results

Циганенко Г.М. CV

Народився 13 вересня 1965 року в м. Суми;1982 – 1986 навчання у Сумському вищому артилерійському училищу, спеціальність «інженер-механік»;1991-1994 – навчання на будівельному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту, диплом з відзнакою. Спеціальність «промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер-будівельник»;1995-1999 - навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” Сумського державного аграрного університету ;1995- 2002 - асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки будівельного факультету;2002-2006 - старший викладач кафедри фізики та теоретичної механіки інженерно технологічного інституту Сумського державного аграрного університету;2007-2012 - головний спеціаліст відділу обстежень будівель та споруд в Московському Центральному науково-дослідному інституті промислових будівель та споруд;2012- по теперішній час старший викладач кафедри будівельних конструкцій;2018 – за сумісництвом начальник відділу обстежень Львівського інституту Гірхімпром 2018-2019 р.;
1995-по теперішній час співробітник за трудовими договорами та науковий консультант у науково-виробничому підприємстві «Будівельна наука» Академії будівництва України;
Основні навчальні дисципліни: будівельна механіка, металеві конструкції, основи теорії споруд, реконструкція та посилення будівель та споруд;

Напрям наукових досліджень: основи проектування будівель та споруд в програмних комплексах, просторова робота конструктивних систем, працездатність конструкцій при реконструкції;
Проводить наукові дослідження за держдослідною тематикою кафедри «Просторова робота конструктивних систем» (код тематичних рубрик: НДР в УКРНТІ 0119U103498 термін 11.2019-06.2023)
Стажування та/чи підвищення кваліфікації:

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ПНІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (12СПВ 177661). Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 2015р.

2. Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle, Сумський національний аграрний університет, 2013 р.

3. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Сумський національний аграрний університет, 2015 р.

4.Підвищення кваліфікації:Школа-семінар педагогічної майстерності . Свідоцтво №79 від 10.05.2017

5. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom» 28вересня-5 жовтня 2020р (Lublin,Repulic of Poland)

6.Науково-виробниче підприємство академії будівнитва України "Будівельна наука" м.Суми, 01.09.2022-30.09.2022 року

7. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "SOFiSTiK 2023 introduction" (7 жовтня 2022 р) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №003 від 07.10.2022 р

Основні науково-методичні публікації
2022 рік

Навчальний посібник

«Реконструкція будівель та споруд. Частина 1» Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»./Г.М.Циганенко, В.М.Луцьковський. Суми, 2022 рік, 101 с., бібл.8.

Основні науково-методичні публікації
2021 рік
Публікації в науково-метричній базі Scopus та у фахових виданнях

1. Oksana Shkromada, Viktoriia Ivchenko, Vadym Chivanov, Liudmyla Tsyhanenko, Hennadii Tsyhanenko, Volodymir Moskalenko, Іryna Kyrchata, Olena Shersheniuk, Yuliia Litsman. DEFINING PATTERNS IN THE INFLUENCE EXERTED BY THE INTERELATED BIOCHEMICAL CORROSION ON CONCRETE BUILDING STRUCTURES UNDER THE CONDITIONS OF A CHEMICAL ENTERPRISE/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-37742/6 ( 110 ) 2021, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.226587

2.Vereshchaka S., Mukoseev V., Rohovyi S., Tsyhanenko H. Strength of steel pipelines in corrosive sites with repair composite bandage/// Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2021. – № 2 (57)'. – P. 32 – 40.

3. Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. ESTIMATION OF DURABILITY AND DEFORMATION PROPERTIES OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE.  Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2021, no. 84, page 49-58  DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-49-58

Навчальний посібник

1.Будівельна механіка (спеціальний курс): навчальний посібник по темі Методи розрахунку статично невизначуваних систем, для студентів 3 курсу за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної форми навчання / Срібняк Н.М., Верещака С.М., Савченко О.С., Циганенко Г.М. / Суми, 2021 рік, 146 с., бібл.5. (Протокол № 9/1 28.05.2021 р.)

2.Конструкції з дерева та пластмас: підручник  для студентів 4 курсу за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форми навчання/ Савченко О.С.,  Савченко Л.Г., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Нагорний М.В., Душин В.В., Циганенко Г.М.,  / – Суми: СНАУ, 2021. – 275 с. (Протокол № 9/1 28.05.2021 р)

3. Випробування конструкцій будівель та споруд: навчальний посібник за темою «Натурні випробування будівельних конструкцій» /Укладачі: Роговий С.М., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Циганенко Г.М., Луцьковський  В.М. / Суми, 2021 рік, 171 с., бібл.10. (Протокол № 2 від 13.10.2021 р.).

Методичні вказівки

1.Випробування будівель та споруд й методологія наукових досліджень: навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». /Укладачі:  Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Савченко О.С., Душин В.В.,Циганенко Г.М. / Суми, 2021 рік, 93 с., бібл.14

2.«Реконструкція будівель та споруд». Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр». /  Суми, 2021, рік.

3. «Реконструкція будівель та споруд». Курс лекцій для  студентів денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр» / Суми, 2021, рік.

4. «Реконструкція будівель та споруд». Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». /  Суми, 2021, рік.

Основні науково-методичні публікації
2020 рік
Публікації в науково-метричній базі Scopus

1. A. Petrov, A. Paliy, M. Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko, N. Khobot, I. Vysochin, O. Yurchenko, О. Ovcharenko, D. Sopov, A. Paliy. THE DEVELOPMENT OF SELECTION ALGORITHM OF RIGID SUPPORTS IN THE STEEL CONCRETE BEAMS UNDER THE ACTION OF DISTRIBUTED LOAD/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.204251

Публікації у фахових виданнях

1. Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020
2. Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Срібняк Н.М., Івченко В.Д. Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції // Актуальні проблеми інженерної механіки / VII Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 12-15 травня 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. ― С. 362 ― 366.

3.Sribniak Nataliia Напружено-деформований стан структурної плити / Nataliia Sribniak, Liudmyla Tsyhanenko, Hennadii Tsyhanenko, Serhii Halushka // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (55). – С. 35-43. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.55.2339.

Навчальний посібник

1.Будівельна механіка: Навчальний посібник. «Cтатично визначувані системи» для студентів за напрямком 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Суми, 2020 рік, 143 с., бібл.10. (Рекомендовано до видання науково-методичною радою будівельного факультету СНАУ (протокол № 9 від 27 травня 2020 року) та методичною радою СНАУ(протокол № 6 від 15 червня 2020 року)

Методичні вказівки

1.Будівельні конструкції: методичні вказівки до виконання практичних робіт за модулем «Металеві конструкції» / Суми, 2020 рік
2. Реконструкцій та посилення будівель та споруд. Курс лекцій до 2 го модуля для студентів 1 курсу денної й заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 “ Будівництво й цивільна інженерія” / Суми, 2020, рік, 31ст., бібл. 6.
3. Металеві конструкції. Курс лекцій «Одноэтажные производственные здания» для студентов 4 курса, 2 курса сокращенного дневного срока обучения и 5 курса заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» направления подготовки 6.060101 "Строительство" / Сумы, 2020год, 53 с. библ . 6.

4.Випробування будівельних конструкцій з основами наукових досліджень: Курс лекцій до модуля 1 «Методи та прилади випробувань будівельних конструкцій». / Суми, 2020 рік, 53 с., бібл.20.

5.Робоча програма (силабус) освітнього компонента ОК 8 Реконструкція будівель та споруд за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» кваліфікація: магістр з будівництва.

2019 рік
Методичні вказівки

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Курс лекций к 1-му модулю Реконструкция и обследование технического состояния зданий и сооружений для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения образовательного уровня «магистр» специальности 192 “ Строительство и гражданская инженерия"./ Сумы, 2019 г

2018 рік
Публікації у фахових виданнях

1. Циганенко Л.А. Питання оптимизації граток структурних покриттів. / Л.А. Циганенко, Г.М. Циганенко // Проблеми розвитку міського середовища.:Наук.-техн.зб.-Київ.:НАУ , 2018-Вип.1 (20).-250с (С.220-228).

Тези конференцій

1. Волков Д.Г , Циганенко Г.М Питання необхідності підсилення вертикальних елементів рам промислових будівель при реконструкції. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції – (12-16 листопада 2018 р.). – В 2 т./Т.ІІ. – Суми, 2018

Методичні вказівки

1. Строительные конструкции: методические указания к выполнению практических работ на тему «Металлические конструкции» и «Фундаменты зданий» для иностранных студентов дневной и заочной формы обучения специальности 192 Строительство и гражданская инженерия / Суми, 2018 рік

Науково-популярні публікації

1.Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М., Івченко В.Д. Спільна робота плит в ячейці перекриття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70), №3, 2020

2. Н.М. Срібняк, А.О. Хурсенко, ,Л.А. Циганенко, Г.М. Циганенко, О.С. Савченко ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ МЕТОДАМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В ЗВ'ЯЗКУ З ЇЇ РЕКОНСТРУКЦІЄЮ/ Збірник наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2021. – 75 с. С.60-66

3. Сімонов С.С., Железняк Р.С., Срібняк Н.М., Циганенко Л.А., Циганенко Г.М. Використання зв’язки програм AUTODESK REVIT та DYNAMO при армуванні колон. Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «BIM-технології в будівництві: досвід та інновації» / за заг. редакцією доктора технічних наук, професора Гончаренко Д. Ф. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2021. – 292 с.(С. 54-60)

4. Душин В.В., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. Обстеження будівлі недобудованого навчального корпусу Охтирського технікуму сумського національного аграрного університету // Modern innovations and promising ways of development of culture and science. Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 20-25

5. Душин В.В., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М. Обстеження, оцінка технічного стану та розробка рішень з консервації будівлі «Садиба Лещинських» у с. Кияниця Сумського району// Trends in the development of science in the modern world. Proceedings of the ХХXIII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria. 2022. Pp. 13-27

Науково-дослідна та госпдоговірна тематика

Обстеження та випробування висячого вантового покриття ринку у м. Суми;
Обстеження каркасу лабораторного корпусу СГУ у м. Суми;
Оцінка стану несучих конструкцій будівлі універмагу Київ у м. Суми;
Випробування пальового фундаменту монолітного житлового будинку по вул. Кірова у м. Суми;
Розробка проектно-кошторисної документації на улаштування даху гуртожитка Путивльського колежду СНАУ
Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу Охтирського коледжу СНАУ
Заключення про стан будівельних конструкцій корпусу їдальні Сумського колежду СНАУ
Розробка програми аналізу несучої здатності паль в багатошаровій основі
Проект консервації садиби Лещинських в с. Кияниця Сумського району
Виконавець НДР за темою "Проект реконструкції приміщення КГХ СНАУ під пекарню"
Обстеження адміністративної будівлі Глухівського коледжу Сумського НАУ
Обстеження несучих та огороджувальних конструкцій житлового будинку в м. Кролевець

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та /або громадських обєднаннях

Член громадської організації Асоціація будівельників  «Сумибудкомплекс» (реєстр. № 11/1 від 21.10.2021 р.)