Роговий  Станіслав Іванович
+380666269840
sirogov555@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9431-5884

Google Scholar 

Доктор технічних наук 
Професор кафедри будівельних конструкцій  будівельного факультету СНАУ
Освіта і навчання

1965-1970 р. – Полтавський інженерно-будівельний інститут. Аспірантура ПІБІ

1980-1981 р. -захист кандидатської дисертації. (НДІ будівельних конструкцій м. Київ: спеціальність: «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»)

1983-1984 р – Докторантура в ДНВЗ ПДТУ ім. Юрія Кондратюка.2005 р. – захист докторської дисертації (ПДТУ ім. Юрія Кондратюка)

1986 р –  присвоєно вчене звання доцента кафедри залізобетонних конструкцій (ПДТУ ім. Юрія Кондратюка) Диплом кандидата технічних наук ДЦ N 090168, виданий 14.05.1986 р. Диплом доктора технічних наук ДД N 004679, виданий 15.11. 2005 р.

2008 р – присвоєно вчене звання професора кафедри загальноінженерних дисциплін (ПУЕТ м. Полтава). Атестат професора кафедри загально- інженерних дисциплін 12ПР N005742, виданий 30.10.2008 р.

Науково-педагогічна діяльність

1974-2006 р – Асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор кафедри залізобетонних конструкцій (ПДТУ ім. Юрія Кондратюка)

2006-2007 р – зав. кафедри Архітектури і містобудування ПДТУ ім. Юрія Кондратюка

2007-2017 р – Професор кафедри загальноінженерних дисциплін ПУЕТ м. Полтава

2021 р – теп.час – Професор кафедри будівельних конструкцій СНАУ

Наукова, творча, інженерно-експертна діяльність

 • Замісник головного редактора науково-технічного журналу “Бетон і залізобетон в України”. Член редакційної колегії наукових видань “Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського” та “Наукового вісника полтавського університету економіки і торгівлі”.
 • Керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», підготував 2-х кандидатів наук. Член спеціалізованій вченій раді Д 44.052.02 з захисту докторських і кандидатських дисертацій.
 • Офіційний опонент при захисті докторської та кандидатських дисертацій, виступав членом комісії з попередньої експертизи
  Експерт з безпеки експлуатації та надійності конструкцій будівель і споруд, (напрямок: «Технічне обстеження будівель і споруд»).
 • Проектно-конструкторські розробки
 • Керівництво науково-дослідними роботами з питань обстежень та оцінки технічного стану і експлуатаційної придатності конструкцій будівель: Полтавський завод газорозрядних ламп, Полтавський м’ясокомбінат, Полтавське військово-зенітне училище, Світловодський завод чистих металів та ін.

Підвищення кваліфікації

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка,Курси іноземних мов при київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка для викладачів ВНЗ, технікумів і загальноосвітніх шкіл, які направляються в закордонні країни. Посвідчення про закінчення курсів іноземних мов (французької) при київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка для викладачів ВНЗ, технікумів і загальноосвітніх шкіл, які направляються в закордонні країни. (реєстраційний № 1469 від 27.06.1984 р.,)
 • Науково-педагогічне стажування в науково-дослідних, навчальних інститутах (НИИЖБ м. Москва, НДІ будівельних конструкцій м. Київ, Харківському, Одеському, Київському – інженернобудівельних інститутах)
 • Стажування у Кременчуцькому державному політехнічному університету ім. Михайла Остроградського.
 • Стажування на підприємстві ТОВ «Будівельно-інвестиційної  компанії БІКОМ» з  01. 09. 2022  року по 30. 09.2022 року.
 • Благодійне підвищення кваліфікації на підтримка ЗСУ з теми «Креативність у викладанні під час війни». 0,2 кредити ЄКТС. 19.07.2022 р. Сертифікат ПУЕТ.
 • Тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи». 0,5 кредити ЄКТС. 14 – 16. 06. 2022. Сертифікат №101048055-14-147.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: “SOFiSTiK 2023 introduction” (7 жовтня 2022 р.) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №004 від 07.10.2022 р.

Фахові публікації:

1 Бочарова Е.Л., Гибаленко А.Н., Роговой С.И. Совершенствование нелинейной расчетной модели железобетона. Сб. наукових праць Укриїнського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. – Київ: Вид-во “Сталь”, 2019. – Вип. 23. С. 91 – 109.

2 Rohovyi S., Yurchenko O. Intellectual property in construction // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2021, 1(56)

3 Rohovyi S., Boginska L. Introduction of heat and energy-saving structures in construction as a condition of its sustainable ecological and economic development // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2021, 1(56)

4 Vereshchaka Serhii. Прочность стальных трубопроводов на коррозионных участках с ремонтным композитным бандажом// Vereshchaka Serhii, Rohovyi Stanislav, Tsyhanenko Hennadii// // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2021, 1(56)

5. Роговой С.И., Цыганенко Л.А., Срибняк Н.Н., Луцьковський В.М., Цыганенеко Г.М. Оценка прочностных и деформационных свойств бетона и железобетона./ Збірник наукових праць «Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури», 2021 (Протокол засідання навч-метод. ради будфакультету №2 від 08.10.2021 р.).

6. Роговой С.И. Нелинейное деформирование в теории железобетона и расчет прочности нормальных сечений; монография: / С.И. Роговой – Полтава, РВВПНТУ, 2002. – 183с.

7. Роговой С.И. Моделирование полной диаграммы деформирования и усилия в бетоне неоднородно сжатого нормального сечения: / Стале-залізобетонні конструкції: Збірник наукових статей. –Кривий Ріг: КТУ, 2002. Вип. 5. – С. 195 – 200.

8 Роговой С.И. Рекомендации по расчету прочности нормальных сечений элементов железобетонных конструкций на основе нелинейной деформационной модели: монография: / С.И. Роговой – Полтава, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2003. – 23 с.

9. Роговой С.И. Проблеми дослідження і реалізації діаграм стану бетону в теорії розрахунку залізобетонних конструкцій: / Будівельні конструкції – К.: Будівельник, 2003. – Вип.. 59. – С. 137 – 142. 1.10. Роговой С.И. О некоторых направлениях совершенствования теории железобетона: / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2003. – Вип. 9. – С. 280 – 288.

10. Роговой С.И. К расчету прочности нормальных сечений элементов железобетонных конструкций на основе нелинейной деформационной расчетной модели: / Бетон и железобетон в Украине. – 2005. – № 4. – С.17 – 22.

11. Роговий С.І. Удосконалена деформаційна модель розрахунку залізобетонних елементів: / Будівельні конструкції. – Міжвідомчий наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2005. – Вип. 63. – С. 137-142.

12.Роговой С.И. Пахомов Р.И., Круглый Д.В. Новые направления исследований физико-механических свойств бетона: / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. Вип. 35. Часть 2. – С. 170 – 175. 1.14.

13 Роговой С.И. О некоторых особенностях оценки предельных деформаций каменной кладки: / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Рівне: – НУВГП, 2006 . – Вип. 14. –С. 302 – 308.
14 Роговий С.І., Клюка Е.Н. Розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів із подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі: / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 2007. – № 5 (46) ч.2. С. 8–12.

15 Роговой С.И., Клюка Е.Н. Нові способи отримання повних діаграм стану бетону: / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2008 . – Вип. 16. – С. 311 – 318. 1.17.

16 Роговой С.И. К определению ядра сечения железобетонного элемента: / Бетон и железобетон в Украине. – 2013. – № 6. – С. 20 – 23. 1.18.

17 Роговий С.І. розрахунок міцності елементів залізобетонних конструкцій на основі деформаційної розрахункової моделі: / Бетон и железобетон в Украине. – 2014. – № 5. – С. 8 – 17. 1.19.

18 Роговой С.И. Методологические основы оценки прочности и деформативности композитных материалов / ХІІІ – я Международная научно-практическая Интернет-Конференция «Состояние современной строительной науки – 2015» . Сб. науч. трудов. – Полтава: Полтавский ЦНИИ. – 2015. – С . 74 – 76.

19 Роговой С.И. Становление и совершенствование нелинейной деформационной модели расчета прочности / ХІV – я Международная научно-практическая Интернет-Конференция «Состояние современной строительной науки – 2016» . Сб. науч. трудов. – Полтава: Полтавский ЦНИИ. – 2016. – С . 63 – 65.

20.Срібняк Н.М., Роговий С.І. Особливості моделювання діаграм деформування бетону/ Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (25-28 квітня 2023 р.). – Суми, 2023. – 642 с.

21.Роговий С., Срібняк Н., Циганенко Л., Циганенко Г., Галушка С. Нелінійна розрахункова модель залізобетону. Матеріали міжнародної науково-технічної on-line конференції «Проблеми будівельного та транспортного комплексів», присвяченої 50-річчю кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, Центральноукраїнського національного технічного університету, 23-24 травня 2023 р. Кропивницький.

22.Роговий С.І.. Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Душин В.В., Циганенко Г.М. Визначення механічних харасуктеристик армованих композитів. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. м. Тернопіль, Україна–м. Переворськ,  Польща. Випуск 72. 15-16 листопада 2022 р. С. 192-197.

23. Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Душин В.В., Циганенко Г.М. Дослідження фізико-механічних властивостей   крихких матеріалів у складі армованих композитів.   Моделювання та оптимізація будівельних композитів.  Матеріали міжнародної науково-технічної конференції . Одеса, 17-18 листопада 2022 р.  С. 74-79.

Посібники:

Випробування конструкцій будівель та споруд: навчальний посібник за темою «Натурні випробування будівельних конструкцій» /Укладачі: Роговий С.М., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Циганенко Г.М., Луцьковський В.М. / Суми, 2021 рік, 195 с., бібл.21. (Протокол № 2 від 08.10.2021 р.)

Методичні рекомендації:

1 Випробування конструкцій будівель та споруд: робоча програма (силабус) з дисципліни «Випробування конструкцій будівель та споруд» для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / розроб. С. І. Роговий, Циганенко Л.А., Срібняк Н.М. – Суми: СНАУ, 2021. – 16 с.

2 «Випробування конструкцій будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» » / Срібняк Н.М., Роговий С.І., Циганенко Л.А. / Суми: СНАУ, 2021. – 55 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 1 Протокол № 1 від 13.09.2021 р.)
3 «Випробування конструкцій будівель та споруд» Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. / Срібняк Н.М., Роговий С.І., Циганенко Л.А. / Суми: СНАУ, 2021. – 56 с. ( Рекомендовано до видання науковометодично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 1 Протокол № 1 від 13.09.2021 р.)

4 «Випробування конструкцій будівель та споруд» Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 2. / Срібняк Н.М., Роговий С.І., Циганенко Л.А. / Суми: СНАУ, 2021. – 61 с. ( Рекомендовано до видання науковометодично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 1 Протокол № 1 від 13.09.2021 р.)

5 «Випробування конструкцій будівель та споруд» Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 3. / Срібняк Н.М., Роговий С.І., Циганенко Л.А. / Суми: СНАУ, 2021. – 85 с. ( Рекомендовано до видання науково-методичною радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 1 від 13.09.2021 р.)

6 Випробування конструкцій будівель та споруд. Методичні вказівки до самостійної роботи. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/Укладачі: Роговий С.І., Срібняк Н.М. / Суми, 2021 рік. (Рекомендовано до видання науково-методичною радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.)

7. Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., .Роговий С.І., Луцьковський В.М. Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Суми: СНАУ, 2023 рік, с.56 , 20 бібл. (протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ)

8. Робоча програма (силабус) до освітнього компоненту ПП1  Переддипломна практика з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укладачі: Д.С. Бородай,   Л.А. Циганенко, С.І. Роговий,  Н.М. Срібняк,  В.М. Луцьковський / Суми: СНАУ, 2023 р.

9. Програма фахового вступного іспиту зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» для осіб, що вступають за ступенем вищої освіти, – 2023. – 17 с. протокол № 9 від 17.04. 2023 року .(Рекомендовано радою факультету будівництва та транспорту (протокол № 11 від 19.04.2023 року) /Укладачі: Л.А. Циганенко, С.І. Роговий, Н.М. Срібняк, О.П.Новицький / Суми: СНАУ, 2023 р.

Науково-дослідна робота

1. Проблеми оцінки міцності й деформативності конструкційних матеріалів.

2. Спосіб визначення механічних характеристик крихких матеріалів

Участь у громадському об’єднанні

Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (№ квитка ESOO42)

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання

Заступник головного редактора науково-технічного і журналу «Бетон и железобетон в Украине»

Авторські свідоцтва / патенти

1. Роговий С.І. Патент України 55204 А, МКІ Е04С1 / 04 / Опубл. 17. 03. 2003, Бюл. №3. С. 45. 2. Роговий С.І. Патент України №10744 Е04С 1/00. 15.12.2006. Бюл. №12. С. 36.

2. Патент на корисну модель № 150898 . Спосіб визначення механічних характеристик крихких матеріалів. / Роговий С. І.,  Душин В. В., Циганенко Л.А., Срібняк Н. М. Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей  04.05.2022 р.

Роговий С.М._CV