ПРОЕКТ ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  (2022-2023)

Рішення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського національного аграрного університету від 11.05.2022 року, протокол № 4

 

Засідання стейкхолдерів №1 ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 22 лютого 2022 року

22 лютого 2022 року на будівельному факультеті відбулося розширене засідання стейкхолдерів освітніх програм ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” за спеціальністю 192.
На засіданні були присутні представники академічної спільноти будівельного факультету, проектні групи ОПП, представники роботодавців, представники здобувачів освітніх ступенів.
Зокрема було обговорено зауваження членів Експертної групи та зауваження членів 19-ї Галузевої ради щодо покращення та збалансованості ОПП «Магістр».
На засіданні було обговорено, яким чином найкраще реалізувати навички, компетентності та як найкраще досягти програмних результатів навчання в рамках ОПП «Магістр».
В результаті обговорення було УХВАЛЕНО:
  1. Розробити курс освітнього компоненту ОК9 «Технічна експлуатація будівель та споруд» з включенням до нього питань щодо експлуатації  інженерних мереж.
  2. Ввести новий ОК 2 «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» замість ОК 2 «Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності».
  3. Висвітлити в інших освітніх компонентах питання законодавства в архітектурно-будівельній галузі та захисту інтелектуальної власності. Так, питання законодавства висвітлити в рамках компонентів ОК3, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,  ОК10. Висвітлення питань захисту інтелектуальної власності передбачити в ОК 2.
  4. Продовжити практику таких засідань у подальшому та вносити корективи до розробленої моделі фахівця та освітніх програм, навчальних планів, тощо зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з урахуванням сучасних потреб всіх стейкхолдерів освітніх програм.

Засідання стейкхолдерів №2 ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 03  квітня 2022 року

3 квітня 2022 року  на спільному засданні проектної групи та групи забезпечення за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” було продовжено обговорення структури освітньо-професійної програми ОС “Магістр”  та сформовано перелік її освітніх компонентів.

В результаті обговорення було УХВАЛЕНО:

  1. Ввести питання щодо сучасного будівельного матеріалознавства до ОК07 «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд»
  2. ОК 05 перейменувати в такій редакції “Управління, організація, економіка та кошторисна справа в будівництві» та передбачити  в курсі розгляд питань, пов’язаних з кошторисною справою в будівництві.

3.Затвердити перелік обов’язкових освітніх компонентів ОПП.

  1. Рекомендувати Вченій Раді будівельного факультету ухвалити ОПП в запропонованій редакції.

Засідання стейкхолдерів №3 ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 09 травня 2022 року 

На будівельному факультеті 9 травня 2022 р. відбулося засідання проектної групи та групи забезпечення зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Магістр».
На засіданні було проаналізовано звіти ЕГ та ГЕР та надані відповіді на зауваження експертної групи та членів галузевої експертної ради за галуззю 19 «Архітектура та будівництво». Аналіз зауважень передбачається оформити у вигляді аналітичного звіту для розгляду на Раді якості СНАУ. Сформульовано план заходів з усунення зауважень експертів та членів галузевої ради та вирішено врахувати рекомендації Національного агентства до закладу вищої освіти.
Значну кількість зауважень та побажань враховано при складанні ОПП на 2022-23 н.р.

Засідання стейкхлолдерів №4 ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 20 червня  2022 року 

В стінах будівельного факультету 20 червня 2022 року відбулося засідання проектних груп та стейкхолдерів від виробництва за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” рівнів “Магістр” та “Бакалавр”. До учасників обговорення в особі НПП будівельного факультету було залучено стейкхолдерів освітніх програм від виробництва Шпоту В.В. та Гречаниченка М.М.
Обговорювався перелік вибіркових дисциплін для освітніх програм. При формуванні цього переліку було вразовано побажання стейкхолдера, а також представників проектної групи та групи забезпечення освітньої програми.

Розгляд ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Магістр” на 2022-23 н.р