Богінська Людмила Олексіївна

Доцент кафедри будівельного виробництва, кандидат економічних наук

Researcher ID: G-6363-2019
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8635-7980

Google Scholar: http://surl.li/rfhsn

Scopus Author ID: 57217049568;   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217049568

CV Богінська Л.О

Народилася 17 березня 1960 р. м. Алчевськ Луганської обл.
1977-1982 рр – навчання у Комунарському гірничо - металургійному інституті (нині Донбаський технічний університет), спеціальність Економіка та організація будівництва з присвоєнням кваліфікації інженера - економіста.
1982р - 2001 рр. працювала в системі Облавтодору.
2002 – 2019 рр. працює в Сумському національному аграрному університеті.
2010-2013 рр. – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища».
У 2013 року захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему "Економічні засади оцінки та використання земельних ресурсів аграрних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами.
Основні навчальні дисципліни: Виробнича база та економіка в будівництві, Економічна оцінка будівель і споруд та операції з нерухомістю, Основи організації будівельного виробництва, Теорія управління в будівництві, Методологія наукових досліджень та математичне моделювання.
Напрямок наукової роботи:  еколого-економічні аспекти будівельного виробництва, економічна оцінка нерухомості, організаційно-економічні засади системи управління в будівництві.
Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003451-17, реєстраційний номер 3451 (30.05-12.06.17)

 

Наукова робота
2020-2021 н.р.
Наукові статті

Богінська Л.О. Аналіз використання відходів виробництв у будівництві. Вісник Інженерної академії України : теорет. і наук.- практ. часоп. / Інж. акад. України. Київ:, 2020.  №  стор.
Тези доповідей на конференціях
Богінська Л.О. Визначення вартості об’єкта  нерухомості. Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. 13-17 квітня 2020 року. Суми
Богінська Л.О., Юрченко О.В, Андрух С.Л.. Комплексний розвиток дорожнього господарства в умовах трансформаційної економіки. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2020.ст. 242-245

Монографії

Богінська Л.О. Економічний інструментарій екологічного контролю за діяльністю будівельної галузі /Богінська Л.О., Толбатов А.В., Толбатов С.В., Толбатов В.А/ Инновационная наука, образование, производство и транспорт: техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура. Книга 2. Часть 1: серия монографий / [авт.кол.: В.В.Лукин, И.Я.Львович, Г.В.Пачурин, В.А.Толбатов, А.В.Толбатов и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт»; №2). Глава 13, стор. 144-149

Статті

Богінська Л.О. Визначення вартості об’єкта нерухомості в залежності від його призначення за різними методиками оцінки. Міжнародний журнал «Сучасна інженерія та інноваційні технології», випуск №13. Частина 3. 2020, С 35-40, http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit13-03-075
Scopus
L. Boginska, O. Hasii, O.Yurchenko, V. Shushkevych Environmental and economic aspects of roads by the mining industry. E3S Web Of Conference 168, 00022 (2020), RMGET 2020 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800022
Методична робота
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд» - Конспект лекцій для спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд» для практичних занять студентів спеціальності та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр

2019 -2020 н.р.
Наукові статті

Богінська Л.О. Визначення стратегії розвитку будівельного підприємства. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», випуск 30, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, м. Одеса, 2020. С.123-127

Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О. Використання ресурсного потенціалу з урахуванням стадій життєдіяльності підприємства. МНПК «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 30 травня 2019 стр.19-22
Богінська Л.О., Толбатов А.В., Толбатов С.В., Толбатов В.А. Формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку будівельної галузі. Симпозиум «Инновационная наука образование производство и транспорт»  (21-22 октября 2019 г., секция Аритектура и строительство), м. Одеса
Богінська Л.О. Економічний інструментарій екологічного контролю за діяльністю будівельної галузі. Симпозиум «Инновационная наука образование производство и транспорт» (21-22 октября 2019 г., секция Аритектура и строительство), м. Одеса
Богінська Л.О. Проблеми дотримання екологічної безпеки підприємств України / Л.О. Богінська, О.В. Юрченко, В.І. Шушкевич // Матеріали 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель та залізничному транспорті» УкрДУЗТ: 20-22. Листопада 2019 р.: тези доп. Харків, – 2019. Ч.2. – С. 33-34.
Богінська Л.О. Комплексний розвиток дорожнього господарства в умовах трансформаційної економіки /Л.О.Богінська, О.В.Юрченко, С.Л.Андрух// Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2020.ст. 242-245
Богінська Л.О. Визначення вартості об’єкта нерухомості. / Л.О.Богінська// Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. 13-17 квітня 2020 року, С. 34

Монографії

Богінська Л.О. Формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку будівельної галузі /Богінська Л.О./ Инновационная наука, образование, производство и транспорт: техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура. Книга 2. Часть 1: серия монографий / [авт.кол.: В.В.Лукин, И.Я.Львович, Г.В.Пачурин, В.А.Толбатов, А.В.Толбатов и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт»; №2). Глава 12, стор. 134-143
Богінська Л.О. Експортно-імпортна діяльність будівельної галузі з урахуванням екологічних аспектів /Л.О.Богінська/ Діагностика функціонування регіональної економічної системи:монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2019, розділ 4.4, С.198-208
Web of science
Boginska L.O. Organizational and technical aspects of introduction of innovations of organic agriculture and rational land use of the agrarian enterprises Ukrainian Journal o fEcology / L.O. Boginska, A.V. Tolbatov, O.B. Viunenko, S.V. Tolbatov, V.A. Tolbatov, A.O. Butenko, G.A. Davydenko, L.V. Kriuchko / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), P. 110-118 (web of science)

НДР

Богінська Л.О. Експортно-імпортна діяльність будівельної галузі з урахуванням екологічних аспектів / Л.О.Богінська / Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Теоретико-методичні та практичні аспекти діагностики функціонування регіональної економічної системи» (номер державної реєстрації U 0117U000911, 2017-2019 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2019. – 267 с. – С. 191-200

Методична робота

Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Економічна оцінка будівель і споруд та операції з нерухомістю» - Конспект лекцій для студентів спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія управління в будівництві» - Конспект лекцій для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія управління в будівництві» для практичних занять для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка та виробнича база будівництва» - Конспект лекцій для студентів спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – бакалавр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка та виробнича база будівництва» для практичних занять студентів спеціальності та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – бакалавр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка та виробнича база будівництва» для самостійної роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – бакалавр
Богінська Л.О. Навчальна програма з дисципліни «Теорія управління та виробнича база будівництва» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР – магістр

2018-2019 н.р.
Наукові статті

Богінська Л.О. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України /Л.О.Богінська/ Науково-практичний журнал “Економічні студії” Випуск 2 (20) травень 2018 р., Львівська економічна фундація, с.21-26
Тези доповідей на конференціях
Богінська Л.О. Еколого-економічна паспортизація підприємств як інформаційна основа підтримки екологічної безпеки територій / Л.О.Богінська // МНПК «Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат» (м. Рахів, 22-25 жовтня 2018 р.) с. 13-18
Богінська Л.О. Аналіз та вирішення актуальних екологічних проблем у сучасному будівництві / Л.О. Богінська // Симпозиум «Инновационная наука, образование, производство и транспорт» (30-31 октября 2018г.), секция Архитектура и строительство, научный интернет-проект SCIENTWORLD
Богінська Л.О. Зовнішньо-економічна діяльність будівельної галузі України, як напрямок інноваційного розвитку / Л.О.Богінська //МНПК «Мировые научно-технические тренды 2018», (секция Строительство и архитектура), 25-26 декабря 2018г, научно – образовательный интернет-проект SCIENTIFICWORLD «SWORLD»
Богінська Л.О. Дотримання чинного законодавства в будівництві /Л.О.Богінська// МНПК «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри», СНАУ, юридичний факультет, Суми, 25-26 квітня 2018р, С. 30-34
Богінська Л.О. Використання ресурсного потенціалу з урахуванням стадій життєдіяльності підприємства. МНПК «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 30 травня 2019 стр.19-22

Монографії

Богінська Л.О. Аналіз та вирішення актуальних екологічних проблем у сучасному будівництві / Л.О. Богінська / Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, география и геология, сельское хозяйство, архитектура и строительство, медицина и фармацевтика: монография / [авт.кол.: Пластинин А.В., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О. Н., Рухмакова О.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – с. 124-133
Статті в зарубіжних журналах
Богінська Л.О. Зовнішньо-економічна діяльність будівельної галузі як напрямок інноваційного розвитку. International periodic scientific journal «Modernen gineering andinnovative technologies», Issue №6 Part 1 December 2018, Publishedby: Sergeieva&CoKarlsruhe, Germany.
Міжнародний періодичний науковий журнал «Сучасна інженерія та інноваційні технології», випуск №6, частина 1, 25-26 грудня 2018 року, Німеччина,  Стор. 78-83 (Indexedin  INDEXCOPERNICUS)
Методична робота
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія будівництва» щодо виконання самостійної роботи студентами 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОКР- бакалавр
Богінська Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія управління в будівництві» щодо виконання самостійної роботи студентами 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР - бакалавр
Богінська Л.О. Підготовка типової програми з дисципліни «Економіка та виробнича база будівництва» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОКР - бакалавр

Адреса: Вул. Г.Кондратьєва 160, Суми 40021, корп. Б, кім. 229, тел: 22-24-48, 21-34-21, 21-34-22.